Flertalsgruppen står bag budget 2020

Date: 22. oktober 2019
 • forlig budget 2020

  Flertallet bag budgettet.

Flertalsgruppen bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har indgået forlig om budget 2020.

Dvs. i alt 13 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag budgettet, som nu sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 5. november. 

’Vi har valgt ikke at sætte skatten op i 2020. For at få enderne til at mødes og finansiere underskuddet på 24,8 mio. kr. har vi i stedet valgt et træk fra kassebeholdningen’, udtaler borgmester Anette Mortensen, der er godt tilfreds med det budget, som de har givet håndslag på:  

’Til trods for en presset stevnsk økonomi synes jeg, at har vi formået at prioritere vores kerneområder fortsat. F.eks. ved at sætte penge af til at styrke ældreplejen med en bedre normering og kompetenceudvikling til de ansatte på plejecentrene, og derudover et kvalitetsløft på tværs af hele børneområdet – fra sundhedspleje til dagpasning, skoler og specialområde. 

’Vi har formået at holde niveauet og på enkelte områder løfte servicen en lille smule, da vi i forligsgruppen er enige om, at vi har nået grænsen for, hvor meget vi kan spare på vores udgifter til service, hvis vi fortsat skal være en attraktiv kommune at bo og leve i’, udtaler borgmester Anette Mortensen.


Hun tilføjer:

’Vi håber, at der kommer en udligningsreform til næste år, som tilgodeser de kommuner, der er urimeligt hårdt presset på økonomien. I håbet om en positiv udligningsreform, har vi valgt at finansiere underskuddet på budgettet med et træk på kassebeholdningen i stedet for at sætte skatten op. Den mulighed bliver vi ikke ved med at have, for til sidst er kassen tom, og derfor holder vi også muligheden åben for at sætte skatten op i 2021, såfremt Stevns Kommune ikke bliver tilgodeset i en udligningsreform’.

Stevns Kommune ligger fortsat et væsentligt stykke under landsgennemsnittet især på de store serviceområder, og vi har lave udgifter til administration og ledelse. Flertalsgruppen mener derfor, at Stevns Kommune har gode argumenter på hånden, når drøftelserne om udligningsreformen går i gang. 

Udvalgte anlægsprojekter i 2020

Der er i budgettet for 2020 generelt ikke lagt op til nye store anlægsprojekter, men derimod på færdiggørelse af allerede igangværende projekter. Eksempler: 

 • Sportshal i Store Heddinge 
 • Plejecenter i Store Heddinge 
 • Renovering af skoler i Store Heddinge og Hårlev 
 • Byggemodning i Boesdal Kalkbrud
 • Styrkelse af natur, f.eks. Tryggevælde Ådal 

Læs det samlede budgetforlig (pdf)

Flertalsgruppens politiske fokuspunkter

Fold alle ud
 • En samlet politik for børn og unge på Stevns

  Udarbejdelse af en ny og samlet ’Børn/ungepolitik’ for børn og unge i Stevns Kommune er sat i gang, og den forventes at blive vedtaget i 4. kvartal i 2020. Der er afsat midler til at drive udviklingen af politikken og efterfølgende implementering af politikken.

 • Tidlig indsats i sundhedsplejen

  For at styrke den tidlige indsats er der afsat midler til at udvide med en ekstra sundhedsplejerske. Forligspartierne vil gerne øge fokus på den tidlige indsats generelt, men især på barnets første 1000 dage, der har meget stor betydning for barnets senere udvikling.

 • Kvalitetsløft på daginstitutionerne

  Der er afsat midler til et kvalitetsløft på daginstitutionerne i kommunen, ligesom der er afsat midler til flere specialpladser.

 • Styrkelse af PPR og øvrig undervisning

  Der er afsat midler til en styrkelse af PPR-arbejdet med fokus på læsning og inklusion i de stevnske folkeskoler. Derudover løftes den øvrige undervisning ved at øge timetallet fra 8,0 timer pr. elev til 8,7 timer pr. elev.

 • Renovering af skolerne

  Der er løbende behov for at sikre et godt og sundt indeklima på folkeskolerne, og derfor er der afsat et større millionbeløb til renovering af skolerne omfattende blandt andet: Ventilation, lyddæmpende foranstaltninger og solafskærmning.

 • Styrkelse af social- og sundhedsområdet

  Der er afsat midler til styrkelse af psykiatrien, bedre normering på vores plejecentre og kompetenceudvikling af medarbejderne i plejesektoren. Derudover tilføres der midler, så vi kan fastholde det nuværende niveau i visitationen på ældre- og hjælpemiddelområdet.

 • Optimering af driften på ældreområdet

  Der afsættes midler til at undersøge, hvordan vi anvender ressourcerne på ældreområdet i dag. Målet med undersøgelsen er ikke besparelser på området, men at optimere den nuværende drift. Derudover vil der
  blive skabt viden om, hvordan driften kan planlægges bedst muligt fremover både i forhold til økonomi og i forhold til service.

 • Værdighedsmidler fastholdes

  De såkaldte værdighedsmidler, som Folketinget tidligere har tilført social- og sundhedsområdet direkte, bliver fortsat indenfor ældreområdet. Det gør det muligt at opretholde et demensteam, ’spise-kom-sammen’ arrangementer og aflastning af pårørende.

 • Nyt plejecenter

  Behovet for plejeboliger forventes at stige i de næste år, og der er derfor afsat midler til at etablere et nyt plejecenter i Store Heddinge. Plejecentret etableres hurtigst muligt, og allerede i løbet af 2022 forventes de første 25 boliger at kunne tages i brug. Plejeboligerne opføres under loven om almene boliger.

 • FN’s 17 Verdensmål

  FN’s 17 Verdensmål skal indarbejdes som en naturlig del af den daglige drift i Stevns Kommune bl.a. med udgangspunkt i de anbefalinger, som det nedsatte §17 stk. 4 udvalg, ’Stevns Verdensmål’, kommer med i løbet af 2020.

 • Naturområder og biodiversitet

  Forligspartierne ønsker at styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor er naturpuljen øget betragteligt i 2020 og overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en treårig projektansættelse med det formål at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til områderne. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal og at søge om ekstern støtte til naturprojekter.

 • Ressourcer til lokalplaner og byggesagsbehandling

  Forligspartierne har et fortsat ønske om vækst og udvikling i Stevns Kommune, og derfor er det afgørende, at plan- og teknikområdet kan løse det stigende antal sager. Der afsættes derfor ressourcer til at ansætte endnu en medarbejder til arbejdet med lokalplaner og byggesagsbehandling, så borgere og virksomheder fortsat oplever en god og hurtig sagsbehandling.

 • Rådhuspladsen renoveres

  Der er stor tilfredshed blandt forligspartierne med, at der også er blevet plads til at renovere Rådhuspladsen, så tilgængeligheden forbedres væsentligt. Dette har længe været et stort ønske hos de mange borgere, der kommer her, herunder ældreråd og handicapråd.

 • Ny Stevnshal

  Behovet for en ny Stevnshal har længe været stort og presserende, især når man tager den eksisterende hals beskaffenhed i betragtning. Der afsættes derfor et større millionbeløb til igangsættelsen af byggeriet af en ny Stevnshal. Den nye hals placering tager udgangspunkt i den kommende helhedsplan for området. 

 • Kulturrygsækken gøres bedre og tilbydes alle skolebørn

  Der afsættes midler til fortsættelsen af ‘kulturrygsækken’ til de stevnske skolebørn.  Kulturrygsækken blev igangsat i starten af 2019, og den får nu et økonomisk løft, som betyder, at vi gør tilbuddet bedre og bredere. Fremadrettet tilbydes kulturrygsækken til alle stevnske skolebørn - herunder friskolerne. 

 • Velkommen til nye borgere

  Stevns Kommune er en attraktiv bosætningskommune, og det har været forligspartiernes ønske at kunne byde nye borgere velkommen i kommunen med et velkomstarrangement. Derfor er der afsat et mindre beløb til et nyt velkomstarrangement for tilflyttere. Konceptet skal udvikles og startes op i første halvår af 2020.

 • Større bufferpulje

  Der er afsat ekstra midler til bufferpuljen i budgettet, så puljen udover at finansiere et eventuelt merforbrug på området ’udsatte børn og unge’ samt ’voksen/handicap’ fremadrettet også skal medvirke til at finansiere et eventuelt merforbrug på ældreområdet.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Steen S. Hansen
1. viceborgmester
Mobil: 31 51 37 79
Mikkel Lundemann Rasmussen
Formand
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Mobil: 21 46 89 99
Line Krogh Lay
Formand
Udvalget for Stevns Verdensmål
Mobil: 22 90 03 40

Sidst opdateret

25.11.2019