Referat

 • 189. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Godkendt.

 • 190. Psykiatri/misbrug

  application/pdf icon psykiatri_-_misbrug_praesentation_0.pdf

  Resume

  SSU får en gennemgang af Stevns Kommunes indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet.

   

  Leder af socialpsykiatrien, Tinamaria Götz, og leder af myndighed, Karina Bernth, deltager under punktet.

   

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Udvalget får en gennemgang af Stevns Kommunes indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet.

   

  Powerpoint oplæg v/leder af socialpsykiatrien, Tinamaria Götz, og leder af myndighed, Karina Bernth.

  Økonomi

  Punktet har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 191. Budgetforslag 2020 - SSU

  application/pdf icon forudsaetninger_budget_2020_september_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_indarbejdede_aendringer_v.3_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_lov-_og_cirkulaere.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_ud_over_vedtaget_serviceniveau_v.3_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_balancekatalog_v.3_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_anlaeg_v.3_0.pdfapplication/pdf icon udsatte_raadets_hoeringssvar_vedr._budget_2020_0.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._budgetforslag_2020_0.pdf

  Resume

  SSU behandler budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2020, version 3 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Der blev udleveret effekt af det udmeldte lov- og cirkulæreprogram. For SSU drejer det sig om 490.000 kr. årligt til koordinering af akutfunktion. Denne indgår i det fremadrettede budgetmateriale.

   

  ad 1) Godkendt

  ad 2) Godkendt, idet effekter af lov- og cirkulæreprogrammet anbefales.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede på møderne i juni og august budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 på egne politikområder. På møderne i september behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni- og augustmøderne og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Der er indgået ny økonomiaftale for 2020 den 6. september. Den præcise betydning for de enkelte kommuners økonomiske rammer kendes endnu ikke, ligesom konsekvenserne af lov- og cirkulæreændringer ikke er udmeldt endnu.

   

  Den sene økonomiaftale har betydet, at den oprindelige tidsplan for budget 2020 er ændret og den endelige budgetvedtagelse er udskudt til 5. november.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. for at skabe balance i kommunens økonomi, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. Den økonomiske udfordring kan ændre sig, når konsekvenserne af en ny økonomiaftale kendes.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 3:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på SSU's område

  På SSU's områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  • Overførselsudgifter: 0 mio. kr. (samme som version 1 og 2)
  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 2,036 mio. kr. (1,019 mio. kr. mindre i forhold til version 2)
  • Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 1,187 mio. kr. (samme som version 1 og 2)
  • Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: 0,190 mio. kr. (samme som version 1 og 2)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Lov- og cirkulære ændringer: 0 mio. kr. (afventer lov- og cirkulæreprogrammet)

  Udover vedtaget service: 7,801 mio. kr. (samme som version 2)

  Balanceforslag: max. 6,739 mio. kr. (forslag 244 nedjusteret med 0,150 mio. kr. i forhold til version 2)

  Anlæg: 3,845 mio. kr. (igangværende. Samme som version 2)

   

  Ændringerne i forhold til version 2 fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Der er til sagen også vedhæftet modtagne høringssvar.

   

  Den videre budgetproces

  Der afventes stadig de nærmere konsekvenser af den nyligt indgåede økonomiaftale, herunder effekterne af vedtagne lovændringer. Såfremt der når at komme yderligere oplysninger inden udvalgsmøderne, vil de blive fremlagt på mødet.

   

  Budget 2020 1. behandles i ØU den 1. oktober og i KB den 10. oktober.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 30. oktober og i KB den 5. november.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 192. Psykiatricenter Brohøj - frigivelse af anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til etablering af Brohøj Psykiatricenter hos Sundhed og Omsorg. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 500.000 kr. som er afsat i budget 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af Brohøj Psykiatricenter
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 500.000 kr., som er afsat i budget 2019

  Direktionen, 9. september 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg henviser til tidligere begrundet ansøgning om, og efterfølgende bevilget afsættelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til etablering af Brohøj Psykiatricenter i tilknytning til allerede etablerede botilbud i tidligere plejecenter Brohøj i Klippinge.

   

  De fysiske rammer på Brohøj inviterer til alle aldersgrupper, og det er hensigten at skabe et hjemligt miljø, hvor borgere og pårørende føler sig velkomne. Brohøj fremtræder dog noget nedslidt hvorfor der er behov for ny - indretning og tilpasning af rammerne for de nye aktiviteter.

   

  Det er forventningen, at det nye psykiatricenter med tiden vil omfatte en række aktiviteter og tilbud, som vil medvirke til at forebygge på psykiatriområdet til gavn for både borgere, pårørende og kommunen:

  • Rådgivning og vejledning indenfor udvalgte åbningstider
  • Afholdelse af korte kurser i tackling af bestemte psykiske eller sociale udfordringer
  • Telefoniske eller video samtaler udenfor normal åbningstid ved akut opstået behov
  • Aflastningsplads til brug for overnatning ved opstået behov for tryghed
  • Udredningsplads i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien
  • Træningsplads i forbindelse med ADL før udflytning i egen bolig
  • Café / netværk for brugere og pårørende
  • Bruger-underviser opkvalificering (fælles efteruddannelse borger og medarbejder)

   

  De forventede udgiftsposter fordeler sig således, idet opmærksomheden henledes på, at der fortsat er uafklarede sådanne:

   

   

   

  Aktivitet

  Anvendelse

  Beløb i DKK

  Åben rådgivning

  Maling, gardiner, Borde, stole, projektor, lærred

  110.000

  Døgn/akutrådgivning

  Udstyr til videosamtaler, nye telefoner (personale på Brohøj skal på sigt varetage døgnbemanding, uden for almindelig dagsåbning hvilket kræver bedre telefoner samt telefonsystem)

  75.000

  Gruppe-/café netværk

  Undervisningsmateriale og indretning af Caféområde

  25.000

  Træning/ undervisning i håndtering af økonomi og offentlige instanser + det fælles tredje

  6 PC plus tilhørende borde og stole

  75.000

  Tackle kurser

  Undervisningsmateriale til kurser til borgere

  30.000

  Kreative aktiviteter

  Krea materialer, Værksted, Træningsmaskiner,

  Sanserum, Musik

  75.000

  Aflastningspladser

  Indretning af 2 lejligheder til aflastning:

  Møbler, lamper, gardiner, service og køkkenting

  Badeforhæng og skabe

  30.000

  Træning i ADL

  Inventar til fælleskøkken

  10.000

  Generel opfriskning øvrige arealer

  Gardiner, Lamper, Maling af områder ud over fællesarealer i grupperne, Maling af døre, karme og fodpaneler, Havemøbler, Pynt til vægge

  Service, Krukker og planter til udendørs brug

  Skabe/kommoder til opbevaring

  50.000

  Ekstern information

  Informationsmateriale til lokalsamfundet og samarbejdspartnere

  20.000

   

  I alt DKK

  500.000

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi, da rådighedsbeløb på 500.000 kr. er afsat i budget 2019.

 • 193. Nyt IT Hjælpemiddelsystem - frigivelse af anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til nyt IT Hjælpemiddelsystem til Sundhed & Omsorg. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 548.000 kr., som er afsat til nyt IT Hjælpemiddelsystem i budget 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 548.000 kr. til nyt IT Hjælpemiddelsystem
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 548.000 kr., som er afsat til nyt IT Hjælpemiddelsystem i budget 2019

  Direktionen, 9. september 2019, pkt. 3:

  Anbefales.

   

  Sundhed & Omsorg har den 10. september følgende tilføjelse til sagen:

  Den eksisterende KMD Care Hjælpemiddel løsning er opsagt af leverandøren, idet produktet nedlægges og ophører i drift.

   

  Sundhed & Omsorg havde en SKI 02.19 kontraktforlængelse frem til og med den 30. juni 2019.

   

  Sundhed & Omsorg var af leverandøren af det eksisterende system, KMD A/S med KMD Care ASP, orienteret om at samme ville tilendebringe drift af KMD Care per 30. september 2019 og indvilgede i at forlænge kontrakten til og med da.

   

  Det har dog, efter underskrift med den kommende leverandør på Hjælpemiddelområdet, vist sig at kontrakten kunne forlænges yderligere på grund af ændrede markedsvilkår.

  Den kommende leverandør, Systematic A/S, havde kun mulighed for at implementere Stevns Kommune på CURA Hjælpemiddel i september måned 2019. Anden, og efterfølgende, implementeringsperiode kunne ikke garanteres.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg henviser til tidligere begrundet ansøgning om, og efterfølgende bevilget afsættelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til implementering af IT-system løsning for håndtering af Hjælpemidler på sundheds- og omsorgsområdet.

   

  Sundhed & Omsorg har, idet der endnu ikke forefindes udviklet snitflade mellem allerede implementeret sundheds- og omsorgssystem, CURA Omsorg, til eksterne systemløsninger på området, valgt at indgå leveringsaftale med Systematic A/S omkring CURA Hjælpemiddel.

   

  Systemet er i implementeringsproces med forventelig ibrugtagningsdato i produktion den 1. oktober 2019.

   

  De forventede udgiftsposter fordeler sig således, idet opmærksomheden henledes på, at der fortsat er uafklarede sådanne:

  (Disse fremgår af nedenstående, er i kursiv, og er således anslåede)

   

  Aftalepart

  Beskrivelse

  Beløb i DKK

  Systematic A/S

  Tillægsaftale CURA Hjælpemiddel

  295.000

  XSD V/Mikkel Viggers

  Konvertering og mapning af data

  128.579

  Delfi Technologies A/S

  Scannere/Mobilenheder til depothåndtering

  27.180

  KMD A/S

  Exit Data udlevering

  44.000

  Systematic A/S

  Evt. 2. prøvekonvertering

  43.000

  Systematic A/S

  Sletning af data oprettet i CURA Omsorg

  10.000

   

  I alt DKK

  547.759

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi, da rådighedsbeløb på 548.000 kr. er afsat i budget 2019.

 • 194. Værdighedspolitik - godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._revidering_af_vaerdighedspolitik._0.pdfapplication/pdf icon vaerdighedspolitik_-_revideret_september_2019_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_revidering_af_vaerdighedspolitik_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_19._august_2019_kl._0900_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af revideret Værdighedspolitik efter høring i Ældrerådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via SSU, at:

  1. Ældrerådets høringssvar tages til efterretning
  2. Revideret Værdighedspolitik godkendes

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  ad 1) Anbefales

  ad 2) Anbefales

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. januar 2019 meddelt, at der pr. 1. februar 2019 træder en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen i kraft. Bekendtgørelsen udvider således anvendelsen af værdighedsmidlerne med et 7. fokusområde - "Bekæmpelse af ensomhed".

   

  SSU besluttede den 19. august, at forslaget til tilføjelse af nyt tema i Stevns Kommunes Værdighedspolitik skulle sendes i høring i Ældrerådet. Ældrerådet´s høringssvar er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Værdighedspolitikken er efterfølgende blevet revideret med det 7. fokusområder, som lyder:

   

  • Bekæmpelse af ensomhed

   

  Stevns Kommune ønsker at bekæmpe ensomhed blandt ældre gennem fortsættelse og iværksættelse af nye tiltag, som understøtter ældres muligheder for at deltage i sociale aktiviteter såsom forskellige spise- og gå arrangementer samt øge muligheden for at identificere og agere på ældres ensomhed.

   

  Stevns Kommune ønsker i særlig grad at understøtte det frivillige arbejde, gennemføre aktiviteter i tilknytning til Dagcentret på Hotherhaven, aktiviteter i relation til de forebyggende hjemmebesøg samt give mulighed for ledsagelse til aktiviteter.

   

   Den reviderede værdighedspolitik sendes hermed til endelig godkendelse i KB, via SSU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 81 a, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 195. BPA Kvalitetsstandard og vejledning - godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_bpa_kvalitetsstandard_og_vejledning_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_19._august_2019_kl._0900_moedelokale_1_i_social_og_sundhe_0.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_og_vejledning_om_bpa_-_2019_0.pdf

  Resume

  Ny kvalitetsstandard og vejledning om borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens §§ 95 og 96 har nu været i høring i Handicaprådet og forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Indstilling

  Det indstilles til SSU, at:

  1. godkende BPA Kvalitetsstandard og vejledning

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Den 19. august besluttede SSU, at sende ny kvalitetsstandard og vejledning om borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens §§ 95 og 96 i høring i Handicaprådet, hvorefter sagen skulle genbehandles i udvalget. Høringsfristen var den 13. september 2019.

   

  Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet, og kvalitetsstandard og vejledning om BPA sendes hermed til endelig godkendelse i SSU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 196. Ny Demenspolitik - tids- og procesplan 2019 - 2020

  application/pdf icon skema_-_procesplan_for_revision_af_demenspolitik_-_juli_2019_0.pdf

  Resume

  Tids- og procesplan for ny demenspolitik for Stevns Kommunes borgere skal besluttes.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via CG, at

  1. godkende tids- og procesplan

   

   

  Chefgruppen, 9. september 2019, pkt. 4:

   

  Tids- og procesplanen godkendt.

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Ny demenspolitik for Stevns Kommune skal udarbejdes. Den nuværende politik for området er udarbejdet i januar 2008 og er ikke blevet revideret siden.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af den nye politik vil der foregå en kortlægning af antallet af borgere med demens.

   

  Politikken vil blive udarbejdet med input fra inspirations- og dialogmøder med henholdsvis personaler, borgere med demens, pårørende, samarbejdspartnere inden for området (Ældresagen og Alzheimerforeningen) samt CG og SSU.

   

  Under inspirations- og dialogmøderne vil politikkens temaer blive udarbejdet med udgangspunkt i Den nationale Demenshandleplans fem fokusområder:

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte til mennesker med demens og pårørende
  • Demensvenlige boliger og samfund
  • Øget videns- og kompetenceniveau

   

  Tidsplan:

   

  Første fase vil bestå af planlægning. Herunder behandling og godkendelse af procesplan. I planlægningsfasen vil kortlægning af borgere med demens i kommunen indgå. Første fase ligger i 3.+ 4. kvartal 2019.

   

  Anden fase vil konkretisere politikken med udgangspunkt i ovennævnte inspirations- og dialogmøder. Anden fase ligger i 4. kvartal 2019 + 1. kvartal 2020.

   

  Tredje fase vil bestå af den politiske behandling, hvor første udkast til ny Demenspolitik vil udarbejdes ved hjælp af de input der er kommet fra anden fase. Tredje fase vil ligge i 1. + 2. kvartal 2020.

   

  Fjerde fase vil bestå af høring samt godkendelse af Demenspolitikken. Høringsprocessen vil inddrage relevante interessenter. Efter høringssvar vil Sundhed og Omsorg indarbejde disse til den endelige godkendelse af politikken, som endeligt skal godkendes af SSU og KB. Fjerde fase vil ligge i 3. + 4. kvartal 2020.

  Økonomi

  Selve politikudarbejdelsen har ikke konsekvenser for budgettet. Når politikken er fastlagt, vil eventuelle økonomiske konsekvenser blive forelagt til politisk godkendelse.

 • 197. Sundhedspolitik 2019-2022 - godkendelse

  application/pdf icon sundhedspolitik_stevns_kommune_2019-2022_0.pdfapplication/pdf icon opsamling_af_hoeringssvar_paa_udkast_til_sundhedspolitik_0.pdfapplication/pdf icon procesplan_for_implementering_af_stevns_kommunes_sundhedspolitik_2019-2022_sept._2019_0.pdf

  Resume

  Sundhedspolitik 2019-2022 for Stevns Kommune fremlægges til godkendelse. Politikken er udarbejdet på baggrund af en bred inddragende proces, hvor politikere, borgere og fagproffesionelle har bidraget.

   

  Politikken har været i høring i MED, Ældreråd, Handicapråd, ligesom der har været en borgerhøring via stevns.dk.

  Der er ikke modtaget nogle høringssvar via stevns.dk. Øvrige høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i det oprindeligt fremlagte udkast til Sundhedspolitik. 

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via CG, DIR, SSU og ØU at:

  1. godkende Sundhedspolitik 2019-2022
  2. godkende forslag til procesplan 

   

  Chefgruppen, 9. september 2019, pkt 4

  Drøftet input fra medarbejdersiden i Hoved-MED.

   

  Vedrørende ordet "læring", så fastholde brugen af ordet, som også indgår i KL's materiale mv.

   

  CG mener at Sundhedspolitiken er borgerrettet, som den skal være.

   

  I forhold til rusmidler som særligt fokusområdet, så ligger der i politikken den antagelse, at indsatserne omkring rygning og alkohol også forebygger denne del.

   

  Direktionen, 9. september 2019, pkt 2

  Henviser til CG's bemærkninger.

   

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  ad 1) Anbefales.

  ad 2) Anbefales.

  Sagsfremstilling

   

  Sundhed & Omsorg har på baggrund af KB's prioriteringer på temamøde den 28. marts udarbejdet en ny sundhedspolitik for Stevns Kommune.

   

  Processen med at formulere en ny sundhedspolitik blev igangsat af SSU i foråret 2018 og havde til formål at involvere chefer, ledere, medarbejdere, fagdudvalg og MED-udvalg. Borgere blev invorveret via et borgermøde og et møde med Ungerådet.

   

  Processen blev afsluttet med et temamøde for KB den 28. marts, hvor professor Tine Curtis fra Center for Forebyggelse i Praksis præsenterede, hvordan vi kan arbejde med sundhed og trivsel i hele kommunen. Med baggrund i dette indlæg og input fra dialogmøder i centre og fagudvalg og borgermøderne drøftede KB spørgsmålene: 'Hvilke sundhedsudfordringer kræver politisk handling?' og 'Hvad kræver det af os som politikere?'.

   

  Selve sundhedspolitikken er kort. Sundhedspolitikken følges op af et handleplankatalog for hvert af de politiske fokusområder med forslag til indsatser på tværs af centre og fagudvalg og med fælles mål og indikatorer. Arbejdet med at nå målene følges løbende, og der laves årlige opfølgninger på, hvor langt vi er nået. Ansvaret for opfølgningen påhviler centerchefer og fagudvalg.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes økonomi.

 • 198. Psykiatrikoordinator/sagsbehandler - evaluering

  Resume

  I sagen evalueres effekten af psykiatrikoordinator/sagsbehandler. Indsatsen fra den ekstra medarbejder har indtil nu givet en mindre udgift på 1,5 mio. kr. til eksterne leverandører.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  • evalueringen af psykiatrikoordinator/sagsbehandler funktionen tages til efterretning
  • træffe beslutning om fremtidig anvendelse af budgettet til psykiatrikoordinator/sagsbehandler

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  ad 1) Taget til efterretning. Udvalget ønsker fremadrettet, at der forelægges en sag til politisk beslutning, hvis budgettet ikke anvendes jf. bevillingen.

  ad 2) Budgettet fordeles fremadrettet med 2/3 til Visitation/handicap og 1/3 til Psykiatricentret.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udmøntningen af den nye plejecenterplan blev det besluttet, at Brohøj skulle etableres som psykiatricenter for unge og deres pårørende samt til botilbud til voksne med handicap og psykiatri. Borgere skulle hurtigt kunne hjemtages efter psykiatrisk indlæggelse, eller der skulle kunne forebygges en indlæggelse ved en mulighed for aflastning på Brohøj.

   

  De unge og deres pårørende skulle kunne henvende sig på psykiatricentret uden forudgående visitering med henblik på en tidlig forebyggende indsats.

   

  I forbindelse med ovenstående blev der i budget 2018 afsat kr. 450.000 stigende til kr. 600.000 i 2019 til en psykiatrikoordinator/sagsbehandler, som skulle være med til at hjemtage og etablere egne tilbud og dermed nedbringe indlæggelser og anbringelser i eksternt regi samt til at deltage i etableringen af psykiatricentret.

   

  Opstart af indsatsen med nyt psykiatricenter har været præget af vanskeligheder af personalemæssige årsager, hvorfor tidsplanen for hele indsatsen ikke kan holdes.

   

  Arbejdet der ligger med at udvikle på tilbud i psykiatricentret i et samarbejde mellem udfører og myndighed starter derfor først op i efteråret 2019. Dog er der arbejdet med at få hjemtaget borgere til Brohøj. P.t. er der hjemtaget 2 borgere, hvilket har medført en mindre udgift på 1,5 mio. kr. til eksterne leverandører.

   

  På sigt- og med de nødvendige personaleressourcer vil det være muligt at kunne indhente besparelse på gruppeforløb på Brohøj og på hjemtagning af borgere.

   

  For at sikre en hensigtsmæssig normering i myndighed - voksen/handicap og samtidig have ressourcer til at starte nye tilbud op til borgerne på psykiatricentret, så vil forvaltningen anbefale, at beløbet på kr. 600.000 bliver delt mellem myndighed og Brohøj med kr. 400.000 til voksen/handicap og kr. 200.000 til psykiatricentret.

   

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 199. Sygepleje/udvikling - evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_sygeplejerske-koordinatorfunktionen_2018_-_2019_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om evaluering af ekstra bevilling til sygeplejerske-koordinator funktion.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. tage orienteringen til efterretning
  2. ny evaluering april 2020

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  ad 1) Taget til efterretning

  ad 2) Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der blev i budget 2018 tilført sygeplejen 450.000 kr. i 2018 stigende til 600.000 kr. i 2019 til en sygeplejerske-koordinator. Samtidig blev der vedtaget en besparelse på 500.000 kr. på den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter fra 2018.

   

  Stevns Kommune havde på daværende tidspunkt 10-12 indlæggelser og/eller genindlæggelser i gennemsnit pr. uge.

   

  Det blev besluttet, at iværksætte en særlig indsats med afsæt i Esbjerg modellen og egne erfaringer med forebyggelse af indlæggelser i Stevns Kommune.

   

  Evaluering med udgangspunkt i de vedtagne indikatorer i "Oplæg til indsats for færre genindlæggelser" viser, at der er arbejdet struktureret og konstruktivt med alle indikatorerne. Det fremgår af bilagene, hvordan opgaverne er grebet an samt hvilke aftaler og dokumenter, der er blevet produceret. Målene er i stor udstrækning nået på tilfredsstillende vis.

  Formålet har været svært at dokumentere effekten af, da afregningssystemet på medfinansiering af sundhedsvæsenet blev sat ud af kraft fra 1. april 2019, idet man indrømmede, at noget var helt skævt i afregningsmetoden. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til ny afregningsmodel.

  I 2019 betaler vi således ”blot” vores afsatte budget, fordelt på månedlige 1/12-dele.

  Det betyder desværre også, at vores statistik værktøj heller ikke bliver opdateret, så vi kan ikke længere følge med i antal indlæggelser, genindlæggelser, diagnoser m.v.

  Så vi kan ikke ad dén vej sige noget om, hvorvidt besparelsen er opnået.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 200. 2-årig midlertidig stilling i Hjælpemiddelafdelingen - evaluering

  Resume

  I sagen evalueres effekten af en 2-årig ansættelse af ekstra sagsbehandler i hjælpemiddelafdelingen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. evalueringen af midlertidig ansættelse tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I Hjælpemiddelafdelingen er der i øjeblikket fastansat 3 ergoterapeuter og 2 administrative medarbejdere. Der er desuden en ergoterapeut ansat i en midlertidig stilling på 2 år. Hjælpemiddelafdelingen behandler ansøgninger efter servicelovens regler om hjælpemidler (§ 112), forbrugsgoder (§ 113), boligændringer (§ 116), støtte til køb af bil (§ 114) og dækning af merudgifter til voksne (§ 100). I teamet behandles der ansøgninger for børn, unge, voksne og ældre.

   

  For at kunne imødekomme den hurtige udskrivning fra sygehus til eget hjem, er det nødvendigt, at der er en ergoterapeut, som dagligt kan varetage henvendelser fra sygehus og visitationen. Disse opgaver anses for at være akutopgaver, da kommunen skal kunne tage borgerne hjem hurtigere, for at undgå udgifter til liggedage.

  Sygehuset udskriver nu borgerne efter kortere indlæggelser med øget behov for hjælpemidler og boligændringer samt behov for APV redskaber, for at hjemmeplejen kan varetage deres opgaver. Samtidig sender sygehusene ikke, i samme grad som tidligere, hjælpemidler med borgerne hjem, hvilket har øget efterspørgslen på hjælpemidler.

   

  Kilde: KL INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Regionale informationsmøder, den 16-18. maj 2017 INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET  

  Den 2-årige opnormering blev bevilliget for at styrke hjælpemiddelområdet, så vi nu kan leve op til de politisk fastsatte sagsbehandlingstider samt lovgivningsmæssige krav om årlig opfølgning på merudgiftsager.

   

  Opnormeringen har blandt andet forkortet ventetiden på udskiftning af kørestole og øget en hurtig indsats ved begyndende tryksår og der kan leveres en forebyggende indsats til personalet i forbindelse med råd og vejledning. Det har desuden været muligt at yde en højere service og ventetiden, inden sagsbehandlingens opstart i forhold til forbrugsgode ansøgninger, er blevet reduceret, så den politisk fastsatte sagsbehandlingstid overholdes.

   

  Det sikrer endvidere en højere kvalitet i de leverede ydelser til borgerne, da der er tid til samtaler og opfølgning med borgerne.

   

  Ved at der laves en permanent opnormering i Hjælpemiddelafdelingen, så der er 4 fastansatte ergoterapeuter, forventer vi, at vi også fremadrettet kan overholde gældende lovgivning og sagsbehandlingstider, præstere en hensigtsmæssig håndtering af hjælpemidler, støtte plejepersonalet og yde en tilfredsstillende service til borgerne.

   

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Der ansøges om udvidelse af den økonomiske ramme til ansættelse. Sagen behandles i ØU.

 • 201. 2-årig midlertidig stilling i visitationen - evaluering

  Resume

  I sagen evalueres effekten af en 2 årig ansættelse af ekstra sagsbehandler i visitationen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. evalueringen af midlertidige ansættelse tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I visitationen er der p.t. 5 visitatorer til almen drift og 1 medarbejder ansat på en § 56 ordning, med specifikke opgaver. Den ene visitator bruger gennemsnitlig 5 timer ugentligt til TR og MED møder m.m. og ad hoc-opgaver udover sine daglige opgaver som visitator.

   

  Siden 2017 har der været en markant stigning i udskrivelser fra regionens sygehuse, som har medført en væsentlig forøgelse i de opgaver, visitationen skal løse med hurtige udskrivelser, som oftest skal følges op med telefoniske samtaler og plejeforløbsplaner, der skal læses gange flere om dagen på den samme borger.

   

  Ifølge sundhedsaftalen skal Stevns Kommune skal være klar på at kunne modtage borgere indenfor 24 timer efter færdigmelding.

   

  Ifølge statistik fra Regionen er en gennemsnitlig liggetid nu nede på 3 dage. Det har medført et øget flow af patienter ind og ud af sygehusene og at visitator bruger meget tid på, at sikre sig at borgerne får den nødvendige behandling inden udskrivelse.

   

  Udskrivningerne er steget fra 916.000 i 1980 til 1,5 mio. kr. i 2020. Og gennemsnitlige liggedage er faldet fra 10 til 2,7 i samme periode. Antal sengedage er faldet fra 9.045.000 til 3.400.000. De ambulante besøg er til gengæld steget fra 3.295.000 til 10.700.000.

  Kilde: KL INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Regionale informationsmøder, den 16-18. maj 2017 INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

  Grundet opnormeringen har visitationen haft mulighed for, at gennemgå afregning fra regionen og korrigere, hvis der opkræves betaling for indlæggelsesdage, som ikke har fundet sted, hvilket medfører en besparelse.

  Sagsbehandlingstiden på behandling af henvendelser/ansøgninger på pleje- og ældreboliger er nedbragt, så vi nu næsten er i mål med 5 dages reglen for behandling.

   

  Det er blevet muligt at kunne varetage den komplekse Borgerstyret Personlig Assistance ordning (BPA) efter gældende regler, som er en tidskrævende proces.

   

  Visitationen kan arbejde med fremskudt visitation på vores rehabiliteringscenter, så borgerne hurtigt kan hjemtages fra sygehus og sikres et kvalificeret forløb samt på sygehusene i de særligt komplekse patientforløb.

   

  Ved fremover at være 5 visitatorer vil det være muligt fortsat at løse ovenstående opgaver på tilfredsstillende vis.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Der ansøges om udvidelse af den økonomiske ramme til ansættelse. Sagen behandles i ØU.

 • 202. Indsats ift. vikarforbrug og rekruttering - orientering

  application/pdf icon handleplan_ift._minimering_af_eksternt_vikarforbrug_i_sundhed_og_omsorg_0.pdfapplication/pdf icon sammenligning_vikar_og_personaleomkostning_samt_besparelsespotentiale.pdf_0.pdfapplication/pdf icon vikarforbrug_-_integreret_doegnpleje_samlet_inkl.august2019_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om kommende indsatser med henblik på at nedsætte forbruget af eksterne vikarer til max 8 % af det samlede budget samt over prisforskel på eksterne vikarer og fastansatte medarbejdere.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at 

  • tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der har været et stort forbrug af eksterne vikarer i døgnplejen i 2018 og det forventes at blive lige så stort i 2019. I 2018 var forbruget 20,9 mio. kr. og i 2019 forventes forbruget at blive 20 mio. kr. I nogle af pleje- og sygeplejegrupperne forbruges der op mod 20 % af deres samlede budgetter. I andre grupper ned til få procent.

   

  SSU besluttede i maj 2019, at der max må være et forbrug på 8 % af det samlede budget til eksterne vikarer i alle pleje- og sygeplejegrupper.

   

  Ledelsen i Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en handleplan med henblik på at nå det fastsatte mål på 8 %, som er vedhæftet som bilag til sagen.

   

  Stort forbrug af eksterne vikarer skal ses som et symptom på mange forskellige forhold, som det vil fremgå af handleplanen. Det er derfor en proces, som kan tage noget tid at få gennemført med positiv effekt. 

   

  Sagen er endvidere vedhæftet bilag, som skaber et overblik over prisforskellen på eksterne vikarer og fastansatte medarbejdere. I hverdagene er forskellen ikke så stor, 1-5 % forskel, mens det er noget dyrere at anvende eksterne vikarer i weekender og på helligdage, op til 45 % dyrere.

   

  Hvis vi omkonverterede alle eksterne vikarer til fastansatte medarbejdere 100 %, så ville det samlede besparelsespotentiale være godt 2 mio. kr. om året jf. bilag. Det er ikke realistisk, da vi har et fast forbrug af eksterne vikarer i alle weekender hele året og der vil altid kunne opstå et akut behov for at anvende eksterne vikarer i øvrigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne til indsatserne afholdes inden for den afsatte budgetramme. Dog med undtagelse af indsatsen omkring implementering af CURA omsorgssystem, som fortsat vil medføre et øget forbrug af eksterne vikarer, indtil det er endeligt implementeret.

 • 203. Ældreboliger

  application/pdf icon regler_og_lovgivning_omkring_aeldre-_og_familieboliger_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU med svar på spørgsmål fra SSU møde den 19. august omkring regler og lovgivning for ældre- og familieboliger i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at 

  • tage orienteringen til efterretning
  • drøfte om der skal arbejdes videre med ændring af anvisningsret

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  ad 1) Taget til efterretning

  ad 2) Punktet genoptages på kommende møde. Udvalget tilbydes inden da en rundtur til de pågældende boliger.

  Sagsfremstilling

  SSU ønskede på møde d. 19. august 2019, at få svar på forskellige spørgsmål omkring regler og lovgivning for ældre- og familieboliger.

   

  Boliger mærket som familieboliger giver pr automatik kommuner anvisningsret til 25 %. En anvisningsret kan ændres til at gælde for 50%, 100% eller slet ingen, altså 0% boliger.

  Antallet af boliger med kommunal anvisningsret aftales mellem kommunen og boligorganisation og indarbejdes i en samarbejdsaftale, der kan fornyes eksempelvis hvert 4. år.  

  Jf. delegationsplanen punkt 57 skal KB efter indstilling fra ØU altid godkende køb, salg, lån og garantier som vedrører støttet boligbyggeri. Renoverings- og ombygningsprojekter indstilles fra stående udvalg.

  Der er ikke nogen tidsgrænse for, hvor længe man må stå på venteliste til en ældrebolig.

   

  Siden den 1. januar 1994 har det almene byggeri ikke været kvotebelagt. Kommunalbestyrelsen beslutter omfanget af det støttede byggeri i kommunen.

   

  Ældreboliger kan udlejes til alle. Hvis der ikke er ansøgere inden for målgruppen, kan kommunen tilbyde bolig til borgere uden for målgruppen. Boligen skal ved fraflytning igen tilbydes målgruppen.

   

  Bilag med uddybende beskrivelse af ovenstående, skema med oversigt over restgæld i Stevns Kommunes ældre- og familieboliger samt oversigt over antal udlejede ældre- og familieboliger er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 204. Brug af ekstern leverandør til § 85 støtte i eget hjem - orientering

  Resume

  Orientering om brugen af ekstern leverandør til § 85 støtte til borgere i eget hjem (social støtte).

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning 

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune gør på nuværende tidspunkt brug af såvel intern som eksterne leverandører på § 85 området (social kontaktstøtte for borgere i eget hjem).

   

  Pr. august 2019 modtager 117 borgere § 85 støtte i eget hjem fra Socialpsykiatrien i Stevns kommune (intern leverandør), mens 15 borgere bosat i Stevns kommune modtager § 85 støtte i eget hjem fra ekstern leverandør. Pr. august 2019 anvendes 9 forskellige eksterne leverandører.

   

  Antal helårspersoner og årlige sagsudgifter til borgere, der modtager ekstern § 85 støtte i eget hjem bosat i Stevns kommune har været stigende de seneste år:

   

   

  Helårspersoner

  Sagsudgifter*

  2015

  10,19

  794.000

  2016

  9,47

  903.000

  2017

  10,00

  1.022.000

  2018

  12,61

  1.438.000

  2019*

  15,15

  1.755.000

   

   

   

  * Forventede sagsudgifter for 2019

   

  Nuværende kriterier for valg af leverandør

   

  Myndighed bevilger støtten, og det er ligeledes myndighed, som afgør, om støtten skal leveres internt eller eksternt. Borger har ikke klagemuligheder i forhold til valg af leverandør.

   

  Der er en praksis for, hvornår der vælges ekstern frem for intern leverandør:

   

  • Borgere med et støttebehov, der ligger over 6 timer pr. uge
  • Borgere med et støttebehov, der fordeler sig over hele døgnet og både på hverdage og weekender
  • Borgere med et støttebehov, der kræver en særlig specialiseret indsats
  • Borgere med et støttebehov, der er tids afgrænset og af væsentligt omfang
  • Borgere der kommer fra andre centre og har en støttekontaktperson/ mentor og er i givende forløb
  • Borgere der udsluses fra døgntilbud men fortsætter med kontakt til tilbuddet i udslusningsperioden

   

   

  Fordele ved at Stevns i højere grad overgår fra brug af eksterne leverandører til brug af intern leverandør

   

  • Der vil være en mulighed for at ansætte flere støttekontaktpersoner i Stevns Kommune. Dette giver en større fleksibilitet i planlægningen og muligheder for at favne bredere fagligt.
  • Når Socialpsykiatrien har opgaven, så må det forventes, at vi internt i kommunen mellem udfører og myndighed laver aftaler i forhold til opfølgning, som letter opgaven i myndighed.
  • I Socialpsykiatrien tilpasser vi løbende støtten til borgerens støtteniveau. Der kan være udsving i forhold til, hvad borgeren magter fra uge til uge, og udviklingen kan ofte ske i ryk. Hos eksterne leverandører forhandles et fast støtteniveau, og der er faste opfølgninger, hvor der kan justeres i støtten. På sigt kan dette medføre bedre styring.

   

   

  Udfordringer og opmærksomhedspunkter ved at overgå fra ekstern til intern leverandør

   

  • Der er ekstra lønudgifter forbundet hvis medarbejderne skal forrette tjeneste aften, nat og weekend
  • Borgere med et højt fast ugentligt støttebehov – eksempelvis en borger der modtager støtte fast 3 timer 3 gange ugentligt – vil der skulle påregnes vikardækning ved ferie og sygdom
  • Der er borgere med et handicap, der kræver specialisering i et omfang, at det ikke giver mening at hjemtage og udvikle medarbejderne til at varetage opgaven. Opgaven vil også kræve, at flere medarbejdere oplæres, for at kunne afløse hinanden ved ferie og sygdom. Et eksempel på et sådant handicap kunne være døvhed
  • Der er borgere, der på grund af deres udfordringer vil kræve 2 medarbejdere til hver kontakt, for at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø

   

   

  Økonomi ved hjemtagelse fra ekstern leverandør

   

  Ved gennemgang af de 15 nuværende §85 sager vil 6 af borgerne ud fra en socialfaglig vurdering være egnet til hjemtagelse til Stevns kommunes Socialpsykiatri. For flere af disse vil der herudover være behov for en længere overdragelsesperiode.

   

  Dog er der ingen af disse 6 borgersager som udelukkende ud fra en økonomisk vurdering er oplagte at hjemtage til Stevns kommunes Socialpsykiatri.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 205. Ankestatistik 2. kvartal 2019 - SSU

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser 1. halvår 2019 på social- og beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU, via DIR og SSU, at

  1. orienteringen om Ankestatistik 1. halvår 2019 Stevns Kommune tages til efterretning

  Direktionen, 23. september 2019, pkt. 3:

  Anbefales taget til efterretning.

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg. 

   

  • Lov om aktiv socialpolitik: I alt 26 sager indenfor Servicelovsområdet og de 18 er inden for vores område i Sundhed & Omsorg.

  Omgørelsespct. 31.

  12 sager er blevet stadfæstet. 3 sager er hjemvist, mens 3 sager er ophævet/omgjort.

   

   

  Kommentar til opgørelse:

  Hjælpemiddelafdelingen har haft 16 sager, 12 er stadfæstet, 3 er afvist og 1 er ændret/ophævet.

   

  Visitationen har haft 1 sag, der er stadfæstet og en sag, som Ankestyrelsen har afvist.

   

  Den enkelte omgjorte sag drejer sig om en § 100-sag. Borger har gennem flere år fået dækket nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100. Der er ved revurderingen i 2018 indgivet ansøgning på at få dækket yderligere udgifter. En del af de nye udgifter gives der afslag på og det får Stevns Kommune medhold i.

   

  Der blev i samme afgørelse fra Stevns Kommune givet afslag på dækning af udgift til medicinsk cannabis, der var ordineret fra sygehus. Ankestyrelsen omgjorde vores afgørelse, så nu skal der beregnes hvad udgiften har været i perioden fra ansøgning indkom frem til maj 2019, hvorfra medicinen dækkes efter de almindelige regler for medicin.

   

  Det anslås, når det løseligt er beregnet, at det er en udgift på ca. 80.000 kr. som vi nu skal dække.

   

  Lov om aktiv socialpolitik omfatter udover vores center også Børn og læring.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 1. halvår 2019", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse.

 • 206. Scenarier for nyt plejecenter

  application/pdf icon kilde_3_model_og_overvejelser_-_friplejehjem_i_greve_0.pdfapplication/pdf icon kilde_4_modeller_for_samarbejde_med_friplejeleverandoer_0.pdfapplication/pdf icon kilde_8_artikel_i_nyhedsmagasinet_0.pdfapplication/pdf icon kilde_9_friplejeboligloven_0.pdf

  Resume

  Der gives i sagen en gennemgang af fordele og ulemper ved at opføre det nye plejecenter i Store Heddinge som enten friplejecenter eller alment plejecenter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. det besluttes, om der skal arbejdes i retning af, om de nye plejeboliger skal etableres som almene plejeboliger eller som friplejeboliger
  2. konskevenserne heraf indarbejdes i budgettet

   

   

  Direktionen, 16. september 2019, pkt. 2:

  Oversendes til politisk behandling.

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Udvalget anbefaler, at der arbejdes i retning af at det nye plejecenter opføres som almene boliger. Udvalget peger på en model, hvor boligselskabet opfører boliger og servicearealer.

  Udvalget anbefaler, at den vedtagne tids- og procesplan for etablering af nyt plejecenter genoptages.

   

  Udvalget ser muligheden for at etablere et friplejehjem som en interessant mulighed på sigt. Jan Jespersen (Ø) kan ikke anbefale, at der etableres et friplejehjem.

  Sagsfremstilling

  Det er tidligere besluttet, at der skal opføres et nyt plejehjem i Stevns Kommune. Det skal besluttes, om der skal skal arbejdes videre med etableringen af det nye plejehjem som et alment plejehjem, eller om det skal etableres som et friplejehjem.

   

  Alt efter hvilket scenarie der besluttes, skal der på kommende møder tages stilling til tids- og procesplan, ejerforhold og/eller udbudsform og udbudsvilkår.

   

  Scenarie 1, Friplejehjem:

   

  Fonde, selvejende institutioner og andre private leverandører har mulighed for at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejehjem. Hjælp og pleje tager udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Friplejeboligleverandøren skal være certificeret af Sundhedsstyrelsen til at levere ydelser som personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens regler. En friplejeboligleverandør kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at kommunen får anvisningsret til boligerne (dvs. at de bliver en del af den kommunale boligforsyning, hvilket de ellers ikke er). Hvis vi vælger at have anvisningret, skal der deponeres et beløb svarende til at boligerne blev etableret som almene boliger. Derudover hæfter vi for tomgangsleje.

  Taksten for pladserne beregnes ud fra hvad det i gennemsnit koster at levere servicelovsydelserne personlig hjælp & pleje, praktisk hjælp og træning i en kommunal plejebolig i beliggenhedskommunen. Det vil derfor i princippet koste det samme hvis en borger flytter på friplejehjem, som hvis borgeren flyttede i kommunal plejebolig. Opmærksomheden henledes dog på, at omkostninger som f.eks. afskrivning af grundkapital, inventar m.v. skal indregnes i den takst, som kommunen afregner til friplejehjemmet, og dermed vil disse omkostninger - som normalt findes i det kommunale omkostningsregnskab på finansieringssiden - her komme til at belaste servicerammen. Kommunen og leverandøren kan frivilligt aftale en eller flere takster for friplejeboligen. Hvis en borger udefra flytter på friplejehjem på Stevns, vil det være Stevns Komune, som finansierer de ydelser, som ikke er indeholdt i taksten. Dette er blandt andet ydelser efter sundhedsloven.

  Omkring byggeriet anslås det, at det færdige byggeri kan stå klart knap 2 år efter vedtagelse af ny lokalplan.

  Hvis det besluttes, at det nye plejecenter skal opføres som friplejeboliger på en kommunalt ejet grund, skal der efterfølgende tages stilling til udbudskriterier. Stevns Kommune kan på den måde få indflydelse på, hvordan byggeriet opføres, og hvem der kan komme i betragtning. Hvis leverandør og bygherre ikke er den samme, baserer bindingen imellem disse to sig på en langvarig lejekontrakt på 15 år. Kommunen har ingen indflydelse på forholdet imellem disse to parter, hvis der skulle opstå uenighed i perioden.

  Til orientering, er der som bilag vedlagt baggrundsnotater omkring friplejehjem fra Greve og Frederikssund Kommuner.

   

  Økonomiske fordele - uden anvisningsret ud over 3 år:

  • Kommunen er ikke forpligtet til at betale tomgangsleje for ikke-udlejede boliger
  • Kommunen kan undgå en udgift til anlæg af plejecenter og kan undgå at skulle deponere et beløb svarende til anlæg af servicearealer, hvis et alment boligselskab skal opføre plejecentret
  • Kommunen kan ved en friplejemodel opnå en indtægt ved salg af den valgte grund fratrukket nødvendige omkostninger ved salg.

   

  • Der vil ved denne løsning ikke være udgifter til deponering.

   

   Andre fordele:

  • Ved ikke-støttet byggeri, bliver boligerne attraktive, da der ikke opkræves beboerindskud. Dog har friplejehjemmet lov til at opkræve et depositum svarende til op til 3 måneders husleje.
  • Borgerens frie valg udvides og kan ses som et gode for borgeren, idet der ligeledes er mulighed for tilkøb af ydelser.

   

  Økonomiske ulemper:

  • Udgifter efter sundhedsloven betales af opholdskommunen. Det betyder, at Stevns Kommune skal betale for fx sygepleje til alle beboere; også borgere fra andre kommuner.
  • Der er forskellige vurderinger af, om friplejehjem er dyrere eller billigere end kommunalt drevne plejecentre.

   

  Andre ulemper:

  • Ingen styring hverken under byggeri eller driften af centret.
  • Hvis kommunen vil undgå at deponere, mister kommunen samtidig retten til at anvise visiterede borgere til friplejehjemmet, ud over de 3 første år, hvor der kan indgås en midlertidig anvisningsaftale
  • Der findes endnu ikke så mange erfaringer med friplehjem, herunder erfaringer med hvis leverandøren går konkurs eller mister sin certificering.
  • Kommunen har ikke mulighed for at pålægge operatøren at indgå i et udviklingsarbejde om pleje- og sundhedsydelser og tilrettelægelse heraf

   

  • Risiko for overkapacitet af kommunale plejeboliger, hvis den samlede boligkapacitet overstiger behovet. Det bliver sværere at styre den samlede kapacitet på området
  • Hvis friplejehjemmet ikke opleves attraktivt for borgerne, skal kommunen i henhold til plejeboliggarantien skaffe et passende antal plejeboliger på anden vis.
  • Der kan være mere administration og visitation forbundet med et friplejehjem
  • Friplejehjem kan afvise at leje ud til borgere, ligesom loven giver mulighed for at opsige borgere, som ikke vil modtage den pleje, de er visiteret til
  • Afskrivninger på bygninger og inventar indregnes i taksten og bliver derved en serviceudgift for kommunen

   

  Scenarie 2, Alment plejehjem (enten som boligselskab eller selvejende institution):

  I de såkaldte plejecentre bor beboerne i plejeboliger. Plejeboligerne er indrettet med henblik på at betjene personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Plejeboliger etableres efter almenboligloven, og er en del af den kommunale boligforsyning, og de kan være drevet både af kommunen, en selvejende almen ældreboliginstitution, en almen boligorganisation eller en selvejende institution.

  Plejeboligerne kan opføres som kommunalt ejede plejeboliger eller de kan opføres af et alment boligselskab, en selvejende almen ældreboliginstitution eller en selvejende institution. I alle tilfælde skal boligerne drives i henhold til lov om almene boliger.

  Ved opføresle efter almenboligloven skal Stevns Kommune finansiere grundkapitalindskud og etablering af servicearealer. Der er i budget 2019-2022 anslået, at der skal bruges 14,4 mio. kr. til grundkapitalindskud og 12,0 mio. kr. til servicearealer til det samlede byggeri af 55 plejeboliger. I alt 26,4 mio. kr.

  Økonomiske fordele:

  • Der kan være en driftsøkonomisk fordel ved at de forskellige ydelser leveres af kommunens personale.

  Andre fordele:

  • Beboerne får beboerdemokratiske rettigheder og det vil være muligt at have indflydelse på styringen af plejehjemmet, samt aktiviteter og samarbejde på tværs.

  Økonomiske ulemper:

  • Stevns Komune skal indskyde 10% af byggesum (grundkapital)
  • Stevns Kommune skal stille garanti for den del af byggesummen som overstiger 60%, garantien optages i regnskabet.
  • Hvis Stevns Kommune lejer sig ind på plejecentret, skal der deponeres for det beløb som svarer til byggesummen for servicearealerne. Deponeringen betales af kassebeholdningen, men føres tilbage over 25 år i forhold til gældende afskrivningsregler.
  • Hvis Stevns Kommune selv bygger servicearealerne, skal udgiften findes på anlægsbudgettet og der skal ikke deponeres.
  • Kommunen er forpligtet til at betale tomgangsleje for ikke-udlejede boliger

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af Lov om Social Service (Servieloven).

   

  • Bekendtgørelse af Lov om friplejeboliger

   

  • Bekendtgørelse af Lov om almene boliger m.v.

   

   

  Økonomi

  Der er i det nuværende budget afsat anlægsmidler til grundkapital og servicearealer på 11,9 mio. kr. vedr. etablering af etape 1 (20 boliger). Derudover er udgiften til etape 2 (35 boliger) sat til opførelse i 2024 og 2025 til en samlet omkostning på 14,5 mio. kr. Det er forudsat, at boligerne etableres efter almenboligloven. Ved etablering som friplejehjem uden anvisningsret skal der ikke afsættes anlægsmidler til grundkapitalindskud og servicearealer.

   

  Plejecentret forudsættes opført på kommunalt ejet grund ved siden af Stevnshøj. Det er i budgettet anslået, at grunden kan sælges for i alt 3,0 mio. kr. Ved etablering som friplejehjem kan denne indtægt finansiere den nødvendige rådgivning i forbindelse med lokalplan, udbud, aftaleindgåelse m.v.

   

  Skematisk overblik over fem økonomiske scenarier omdeles på SSU-mødet 23. september og vedhæftes efterfølgende sagen.

 • 207. Nyt aktivitetshus i Strøby Egede

  application/pdf icon aktivitetshus_i_stroeby_egede_0.pdfapplication/pdf icon qa_aktivitetshus_stroebyhjemmet_solstraalen_0.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._aktivitetshus_i_stroeby_egede_og_salg_af_stroebyhjemmet_0.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_angaaende_nedlaeggelse_og_salg_af_stroeby_hjemmet_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR, SSU og AET, at

  1. der etableres et kulturhus/mødested i Acaciebo, Strøby Egede
  2. Strøbyhjemmets brugere og Klub Aktiv flyttes hertil
  3. der undersøges om andre foreninger kan være interesseret i huset
  4. Acaciebo oprettes som en ressource i Conventus, således at booking af huset foregår på samme vilkår som øvrige kommunale lokaler

  Direktionen, 9. september 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Ad 1) Anbefales

  Ad 2) Anbefales

  Ad 3) Anbefales

  Ad 4) Anbefales

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Acaciebo, beliggende på Acacievej 54, Strøby Egede bliver pt. benyttet til børn med særlige behov.

  Huset rummer mulighed for, at der kan etableres et aktivitetshus for frivillige foreninger og brugergrupper. Huset har en størrelse og indretning der gør det muligt at have flere brugere på samme tid. Der er 4 større lokaler, hvoraf de 2 af dem har foldedør, således at de kan blive til ét stor rum. Derudover er der 5 mindre rum, og et fællesrum i forbindelse med et fuldt funktionelt køkken.
  Derudover er der en stor have der pt. er indrettet til børn med legehuse, gynge og sandkasse. Der er rig mulighed for, at der for eksempel kan etableres krolf-, kroket- eller petanquebane.
  Huset er indrettet således at gangbesværede og kørestolsbrugere har adgang.

  Der var i forbindelse med salget af det daværende Vallø Strand og ved sammenlægning af Acaciebo børnehave og Lærkehuset, ønske om, at Acaciebo blev et aktivitetshus. Dette ønske vil kunne realiseres ved, at Strøbyhjemmets pensionist- og brugergrupper rykkes hertil, samt at Lodbjerggårdsvejs Klub Aktiv og flyttes hertil. Derudover rummer huset stadig mulighed for, at øvrige foreninger og grupper kan benytte huset.

  Såfremt der bliver behov for det, vil der være mulighed for at etablere flere p-pladser.

   

   

  Økonomi

  Bygningen kræver ingen istandsættelse eller ombygning til ovenstående formål. Der vil dog være behov for mindre småreparationer efter en fraflytning af nuværende brugere. Estimat hertil 15.000,-

 • 208. Diverse orientering - SSU 23. september 2019 (Lukket)

 • 209. Underskriftsark (Lukket)