Referat

 • 177. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø)

   

  Godkendt.

   

 • 178. Budgetforslag 2020 - SSU

  application/pdf icon forudsaetninger_budget_2020_august_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_indarbejdede_aendringer_v.2_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_ud_over_vedtaget_serviceniveau_v.1_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_balancekatalog_v.2_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_2020_-_anlaeg_v.1_0.pdf

  Resume

  SSU behandler budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2020, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Anbefales.

   

  Økonomikonsulent Henriette Wrietsch deltog under behandllingen af punktet.

   

  Udvalget ønsker på baggrund af cafémødet et oplæg på hjemtagelse af bostøtte og ensretning af tildelingen til vask på tværs af plejecentre.

   

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 på egne politikområder.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende meddelt, at der først indledes økonomiforhandlinger om de økonomiske rammer for 2020 i slutningen af august. Det betyder, at den oprindelige tidsplan for budget 2020 er ændret og den endelige budgetvedtagelse er udskudt til 5. november. Den ændrede tidsplan betyder, at fagudvalgene har mulighed for at behandle budget 2020 på møderne i både august og september.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. for at skabe balance i kommunens økonomi, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. Den økonomiske udfordring kan ændre sig, når resultatet af en ny økonomiaftale kendes.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 2:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på SSU's område

  På SSU's områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  • Overførselsudgifter: 0 mio. kr. (samme som version 1)
  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 2,865 mio. kr. (1,151 mio. kr. mindre i forhold til version 1)
  • Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 1,187 mio. kr. (samme som version 1)
  • Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: 0,190 mio. kr. (samme som version 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Lov- og cirkulære ændringer: 0 mio. kr. (afventer økonomiaftalen)

  Udover vedtaget service: 7,801 mio. kr.

  Balanceforslag: max. 6,889 mio. kr.

  Anlæg: 3,845 mio. kr. (igangværende)

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Der er til sagen også vedhæftet opsamling fra café-møderne i juni samt modtagne høringssvar.

   

  Den videre budgetproces

  På fagudvalgenes møder i september vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminarerne i august og september, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2020, hvis de nødvendige oplysninger er tilgængelige inden materialet færdiggøres. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Budget 2020 1. behandles i ØU den 1. oktober og i KB den 10. oktober.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 30. oktober og i KB den 5. november.

   

  Økonomi deltager i mødet.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 179. BDO Forvaltningsrevision 2018 - orientering

  application/pdf icon bdo_forvaltningsrevion_2018_0.pdf

  Resume

  I sagen orienteres SSU om, at BDO har udført forvaltningsrevision i Stevns Kommune i 2018 vedrørende ledelse, styring og sparsommelighed i BPA-ordninger efter Servicelovens §§ 95 og 96.

   

  Karina Bernth – afsnitsleder i Myndighed deltager under behandlingen af dette punkt.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen om BDO´s forvaltningsrevision tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I december 2018 har der været forvaltningsrevision på BPA-ordninger (ordning for borgerstyret personlig assistance) som bevilges via Servicelovens §§ 95 og 96. Forvaltningsrevisionen har haft som formål at afdække kommunens ledelse, styring og sparsommelighed i forhold til BPA-ordningernes bevilling, økonomi og opfølgning under hensyntagen til juridisk-kritisk revision.

   

  BPA-ordningen giver borgere med et betydeligt nedsat fysisk funktionsniveau mulighed for at ansætte og lede egne hjælpere, når borgerne samtidig vurderes i stand til at varetage rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. I bevilling af ydelsen udmåler kommunen borgerens behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagelse, overvågning mv.

   

  For 2 år siden blev opgaven flyttet fra socialområdet til visitationen på ældreområdet uden tilførsel af ekstra ressourcer. Opgaven er siden blevet varetaget sammen med den almene drift.

   

  Stevns Kommune har ikke tidligere arbejdet med faste procedurer og retningslinjer inden for området og har derfor heller ikke haft en kvalitetsstandard eller BPA vejledning. Forvaltningen har derfor igangsat udarbejdelse af strukturerede arbejdsgange med indarbejdelse af de kritikpunkter og anbefalinger, som BDO påpeger i rapporten, så vi sikrer, at den gældende lovgivning overholdes. BPA vejledning behandles i et separat punkt på denne dagsorden. Kvalitetsstandard og retningslinier fremlægges til godkendelse i særskilt punkt.

   

  Nedenstående indarbejdes nu via en procedure ved opfølgning:

  • årlig gennemgang/tilsyn af ordningen hos hver enkelt borger – der benyttes årshjul
  • procedure med faste punkter i forhold til hvad, der skal gennemgås ved opfølgning hos borgerne og dokumenteres i journalen, er udarbejdet. F.eks. tilbydes borgere § 141 handleplan (lovpligtig) og al hjælp og borgers funktionsniveau fordelt over døgnet gennemgås, arbejdsleder og arbejdsgiver rolle præciseres og lovpligtige forsikringer gennemgås
  • udarbejdelse af skemaer til brug for registrering af timeforbrug

   

  Status:

  • Stevns Kommune har p.t. 3 borgere på § 96 ordningen. 1 af borgerne bor i Roskilde Kommune - Stevns Kommune er betalingskommune og Roskilde Kommune har handleforpligtigelserne. Alle 3 sager er gennemgået og følger gældende lovgivning.
  • P.t. er der 3 borgere på en § 95 ordning. 1 sag mangler at blive gennemgået, men der er sat en dato for opfølgning.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 180. BPA Kvalitetsstandard og vejledning - godkendelse

  application/pdf icon kvalitetsstandard_og_vejledning_om_bpa_-_2019_0.pdf

  Resume

  SSU skal godkende ny kvalitetsstandard og vejledning til borgere vedrørende regler og muligheder indenfor borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger) efter Servicelovens §§ 95 og 96.

   

  Karina Bernth - afsnitsleder i Myndighed deltager under behandlingen af dette punkt.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. den nye BPA vejledning godkendes

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, således at Handicaprådets høringssvar kan indgå i SSU's genbehandling den 23. september 2019.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet en kvalitetsstandard og vejledning til borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer at få en personlig hjælperordning efter Servicelovens §§ 95 eller 96 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA ordning). Vejledningen forelægges nu til SSU´s godkendelse.

   

  Det overordnede formål med en BPA-ordning er at skabe fleksible ordninger. Ordningen tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse og kan tilpasses ønsker og behov, dog med udgangspunkt i Stevns Kommunes serviceniveau. På den måde er der mulighed for at få eller opretholde en selvstændig tilværelse, med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med andre borgere. Formålet er også, at skabe mulighed for en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til de borgere, som har et omfattende hjælpebehov.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 181. Tværgående velfærdsprogram status

  application/pdf icon bilag_statistik_udvikling_unge_i_ungeteam_v2_2018-2019_0.pdf

  Resume

  Det Tværgående Velfærdsprogram startede ultimo 2018. De foreløbige resultater viser, at næsten 1/3 af de unge er kommet i arbejde eller optaget på en uddannelse. Derudover har ca. halvdelen fået reduceret de psykiske barrierer. Familieteamet kører endnu ikke som planlagt; blandt andet på grund af vakant lederstilling i teamet. Der sættes nye målsætninger for programmet fra 2. halvår 2019 med henblik på at sikre fremdrift og fuld ressourceudnyttelse. Programmet udrulles inden udgangen af 2019 i hele driften gennem koordinatormodellen i tværgående sager. 

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via CG, DIR, SSU, AET og BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning. 

  Chefgruppen, 12. august 2019, pkt. 2:

  Der skal beskrives yderligere omkring økonomien - især den oplysning om, at der ikke er tale om en ekstra bevilling til gennemførelse af projektet - ud over til opkvalificering.

   

  Direktionen, 12. august 2019, pkt. 3:

  Anbefales, med samme bemærkning som CG

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Det Tværgående Velfærdsprogram (TVP) består af to indsatser. Ungeteamet startede september 2018 og Familieteamet i februar 2019. De to teams arbejder efter en borgerkonsulentmodel, som betyder, at borgeren bliver tilknyttet en borgerkonsulent og dermed kun har én indgang til kommunen. TVP er etableret ved at i alt 10 eksisterende medarbejdere er tilknyttet halv tid i hhv.TVP og den almindelige drift. TVP er kendetegnet ved, at der er færre sager pr. medarbejder end i den øvrige drift. TVP vil derfor medvirke til at øge sagspresset på det øvrige personale. Det er derfor vigtigt, at det er de komplekse sager med et udviklingspoteniale, som tages fra den almindelige drift og indgår i TVP.

  Teamet af borgerkonsulenter løser op til 75 % af borgerens behov og varetager myndighedsarbejdet på tværs af Børn & Læring, Arbejdsmarked og Sundhed & Omsorg. Derudover varetager borgerkonsulenten opgaven som mentor eller støttekontaktperson.

   

  UNGETEAM

  Der har indtil 30. juni 2019 været igangsat 35 forløb for 18-29-årige. Der igangsættes forløb for 15-17-årige til sep. 2019.

  Samlet set er 1/3 af de unge kommet i beskæftigelse eller optaget på en uddannelse. Resultatet er således opnået inden for de første 9 mdr. af programforløbet.

  Vi er således godt på vej til at nå målet om, at 49 % af de unge skal i uddannelse/beskæftigelse i 2019.

   

  POSITIV UDVIKLING AF PSYKISKE TRIVSEL

  For de 27 unge der startede i 4. kvartal 2018 er der sket en positiv udvikling i det psykiske helbred.

  Ved opstarten havde alle i et eller omfangt en psykisk betinget barriere. Det fremgår, at det nu er ca. halvdelen af de unge, hvor det er er ingen eller en let hindring.

  I opgørelsen fra april 2019 fremgår det, at 10 af 33 unge i Ungeteam har en indsats i flere centre i kommunen. Ca. 1/3 af de unge opfylder målgruppekriteriet i forhold til det psykiske område. De foreløbige resultater er således baseret på en målgruppe, som delvist ligger inden for målgruppen i forhold til det psykiske og hvor 1/3 går på tværs af kommunens centre.

   

  FALD I UDGIFTER TIL DE UNGE

  Opgørelsen af den kommunale udgift på de unge viser, at der sker et fald i 2. kvartal efter opstarten i Ungeteam. For ungeteamet under et er der et fald på ca. 200.000 kr. I disse udgifter indgår dog ikke eventuelle ydelser fra Familiehuset, kontaktpersonordninger mv. Disse udgifter forventes jf. udviklingsplanen for Børn & Læring at være tilgængelige primo 2020. Derudover skal der i løbet af 2. halvår 2019 udvikles en model, så der kan estimeres en mer-/mindreudgift for borgere, der tilknyttes TVP uden forudgåendeoffentlig forsørgelse. Fx unge, der er fyldt 18 år eller overgår fra SU til udannelseshjælp.

   

  FAMILIETEAM

  Familieteamet har aktuelt 6 forløb. Der mangler dermed 11 familier ift. vores målsætning om 17 familier. Disse skulle være startet i februar 2019. Vi kan pga. den senere opstart endnu ikke dokumentere fremskridt hos familierne. Familieteamet har været udfordret af, at kriterierne har vist sig for strikse. Disse ændres derfor, så teamet kan få fuld sagsstamme, da vi vurderer, at der er mange familier, som vil have gavn af en tværgående indsats. Der har endvidere været udfordringer i forhold til vakant lederstilling og personaleomsætning (1 borgerkonsulent). Ny leder tiltræder medio august 2019; teamet kører herefter atter på fuld kraft. På grund af det lavere antal familier end forudsat, har der ikke været den forventede aflastning af navnlig afdelingen for udsatte børn & unge.

   

  NYE MÅLSÆTNINGER I PROGRAMMET

  For at sikre fuld udnyttelse af de to teams i TVP, har administrationen besluttet følgende tiltag for at sikre fuld kapacitetsudnyttelse

  1.    Borgere og familier, der opfylder de politisk fastsatte kriterier, har førsteprioritet, men derudover kan borgere og familier, der har en sag i mindst 2 af de 3 centre og/eller har en psykiatrisk betinget barriere også tilknyttes TVP. Det er centerchefernes ansvar, at der konstant er et tilstrækkeligt antal borgere/familier tilknyttet TVP.

  2.    Fra 16. september 2019 er der 17 aktive sager i Familieteamet. Tallet vurderes løbende. Senest medio marts 2020 vurderes det, om der skal flere familier til Familieteamet.

  3.    Inden udgangen af september 2019 er der 40 aktive ungesager i Ungeteamet. De unge under 18 udgør minimum fire af disse sager. Fremadrettet skal der konstant være 40 aktive sager og inden udgangen af 2019 skal antallet på 40 revurderes ift. om det kan hæves.

  De politiske udvalg forelægges næste status februar 2020. Der vil i denne blive givet status på de 1-årige målsætninger i Ungeteamet og status på resultater i Familieteamet.  

   

  I henhold til planen for udrulning af TVP, skal koordinataionsmodellen i tværgående sager udrulles inden udgangen af 2019. Koordinationsmodellen er en model, hvor den enkelte borger får én primær kontaktperson i et af centrene, som herefter sikrer koordinering mellem de forskellige kommunale indsatser. Det er planen at programmet udrulles i hele driften i Arbejdsmarked, Børn & Læring, Sundhed & Omsorg i november 2019 og frem.  

  Økonomi

  Udgiftere til Det tværgående velfærdsporgram budget holdes inden for de deltagende centres rammer. Kompetenceudvikling af den samlede personalegruppe på myndighedsområderne i de tre centre er afholdt inden for de særligt afsatte midler.

   

 • 182. Ledige ældre- og plejeboliger - status

  application/pdf icon ledige_aeldreboliger_pr._1._august_2019_0.pdfapplication/pdf icon ledige_plejeboliger_pr._1._august_2019_0.pdf

  Resume

  SSU orienteres i sagen om status over ledige ældre- og plejeboliger 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Godkendt.

   

  Udvaget ønsker

  - oversigterne udvidet med oplysninger om ejerforhold og gæld i forhold til de enkelte matrikler.

  - kan andelen af ældreboliger, der er anvisningsret til aftales til en lavere andel end 100

  - en kortlægning af, om ældreboligerne kan udlejes bredere i forhold til målgruppen.

  Sagsfremstilling

  Den 6 maj drøftede SSU kriterierne for ansøgning til ældre- og plejeboliger. Udvalget besluttede i den forbindelse, at forvaltningen i resten af 2019 kan udleje de ledige ældreboliger i Strøby Egede, Store Heddinge, Rødvig og Hårlev på almene vilkår, til andre målgrupper der passer ind med de øvrige beboere, de respektive steder.

   

  På ovennævnte møde blev det også besluttet, at SSU kvartalsvis skulle forelægges en oversigt over udlejningsstatus på samtlige pleje- og ældreboliger, så udvalget kan følge udviklingen omkring ledige boliger, og hvordan de fordeler sig i de forskellige boligområder.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 183. Tilsynsrapport vedr. Sygeplejen - orientering

  application/pdf icon foelgebrev_til_hoeringsrapport_vedr._reaktivt_tilsyn_i_sygeplejen_2019_0.pdfapplication/pdf icon reaktivt_tilsyn_af_sygeplejen_2019_-_udkast_til_tilsynsrapport_0.pdfapplication/pdf icon ny_handleplan_i_forhold_til_de_uopfyldte_maalepunkter_ved_tilsyn_aflagt_for_doegnplejen_0.pdf

  Resume

  I sagen orienteres SSU om udkast til tilsynsrapport for Døgnplejen - Sygeplejen Stevns fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. SSU tager orienteringen til efteretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. august 2018, fik Døgnplejen - Sygeplejen Stevns udstedt et påbud med følgende indhold:

   

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering

  2. at sikre tilstrækkelig journalføring

   

  Opfølgende tilsyn udført den 9. maj 2019 fik følgende samlede vurdering efter tilsynet: Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Se bilag.

   

  Vurderingen er givet på baggrund af følgende:

   

  1. journalføringen er endnu ikke fyldestgørende. Tilsynet kunne konstatere, at der var blevet arbejdet målrettet med opmærksomhedspunkterne fra sidste tilsyn, men der mangler fortsat systematik og overblik i den samlede dokumentation. Desuden mangler der en instruks for den sundhedsfaglig dokumentation, som skal undersøtte og sikre ensartethed for dokumentationen, så alle ved, hvordan de skal dokumentere i den elektroniske journal.

  Tilsynet konkluderede, at manglende journalføring, manglende systematik og manglende overblik rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden særligt i forhold til akut opståede situationer, hvor hurtigt overblik er altafgørende. Derfor fastholdes påbud vedr. dette punkt.

   

  2. i en ud af to stikprøver fremgik det aktuelle handlenavn ikke på medicinlisten, hvilket skyldes, at omsorgssystemet CURA ikke understøtter, at sygeplejen kan ændre navnet. Ud over det kunne tilsynet konstatere, at sygeplejen havde arbejdet målrettet med opmærksomhedspunkterne fra sidste tilsyn. Tilsynet konkluderede, at sygeplejen nu lever op til kravene vedr. medicinhåndtering.

   

  3. tilsynet kunne konstatere, at alle vikarer anvender den samme kode, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende regler. Alle vikarer, som møder på arbejde, skal have en individuel kode, som ikke må genbruges.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer samlet, at der er tale med større problemer af betydning for patientsikkerheden, hvorfor der stadig er behov for opfølgning på påbuddet af 8. august 2018.

   

  Status:

  Overgang til nyt omsorgssystem CURA november 2018, har besværliggjort muligheden for, at få rettet op på udfordringerne med dokumentationen, siden tilsynet august 2018. Dette skyldes blandt andet frafald af ledelse og medarbejdere på området, som har gjort det svært, at udvikle og implementere det nye omsorgssystem. De respektive lederstillinger er besat og en ny systemadministrator er ansat pr. 1. august, hvilket betyder, at der nu kan arbejdes struktureret med at løse opgaven hen over efteråret.

   

  Der er udarbejdet detaljeret handleplan for hvordan, der skal arbejdes med udfordringerne. Se bilag.

   

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 213 b, stk 2 og bekendtgørelse nr. 976 af 26. juni 2018 §24 stk. 2 og § 213 c

  Sundhedsloven § 215 b, stk 2, og bekendtgørelse nr. 604 af 2. juni 2016

  Sundhedsloven § 213, stk. 1 og stk. 2

  Sundhedsloven § 213 a, stk. 1, jf. sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 3

  Sundhedsloven § 213 a, stk. 2

  Økonomi

  Iværksættelse af handleplan betyder et øget forbrug af vikarresourcer i sygeplejegruppen, da 4 personer tages ud af den daglige drift alle hverdage i 10 uger (estimeret).

 • 184. Politisk mødeplan/mødekalender 2020 - stående udvalg

  application/pdf icon udkast_pr_5._august_2019_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2020 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til SSU, AET, BUL og PMT, at

   

  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2020 for eget udvalg.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Mødedatoerne tiltrædes, og møderne afholdes fra kl. 15-18.

   

  Møderne i januar, juni, september og den 30. november afholdes dog fra kl. 9-12.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 23. maj 2019 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2020, efter bl.a disse principper:

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 7, 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdage.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

 • 185. Tids- og procesplan til ny børne- og ungepolitik 2020 -2024

  application/pdf icon bilag_1._forslag_til_tids-_og_procesplan_0.pdf

  Resume

  Der skal udarbejdes en samlet børne- og ungepolitik for de 0-25-årige med vedtagelse i kommunalbestyrelsen til august 2020. Udvalget skal derfor drøfte tids- og procesplanen samt tage første og indledende drøftelse af politikkens overordnede formål samt hvilke temaer, der skal være de bærende.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til BUL, via CG, DIR, SSU og AET, at

  1.    drøfte vedlagte tids- og procesplan for en samlet børne- og ungepolitik

  2.    drøfte det overordnede formål med politikken

  3.    drøfte input til temaer i politikken

  Chefgruppen, 12. august 2019, pkt. 3:

  Opmærksomhed på beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser af politikken.

  Direktionen, 12. august 2019, pkt. 4:

  Anbefales, med samme bemærkning som CG

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Tids- og procesplanen anbefales.

   

  Ideer til input:

  - Fokus på unge og mental sundhed

  - Lade sig inspirere af sundhedspolitikkens afsnit om børn og unge

  - Fællesskaber som noget, der bidrager til den sunde udvikling

  - Modvirke ensomhed

   

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra Politik & Borger deltager i dette punkt, da projektledelsen af ny børne- og ungepolitik placeres her.

  Børn, Unge og Læring (BUL) vedtog på sit møde den 11.06.19 at igangsætte  udarbejdelsen af en samlet børne- og ungepolitik for de 0-25-årige. Politikken vil både inkludere arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet samt berøre flere andre områder, herunder fritids- og sundhedsområderne.

  Med afsæt i de input, der kom på sidste møde i BUL er der udarbejdet et forslag til tids- og procesplan, herunder bud på interessentinddragelse (Se bilag 1: Tids- og procesplan).

  Tids- og procesplanen skitserer en politisk styret proces. Processen tager afsæt i BUL og lægger op til et bredt ejerskab på tværs af fagudvalgene og med stor forankring i organisationen.

  For at retningsgive det forestående politikarbejde skal udvalget tage de første og indledende drøftelser af politikkens overordnede formål. Dernæst komme med input til temaer, som udvalget vurderer, skal være de dominerende i politikperioden 2020 – 2014.

  Tidsplanen består af tre faser

  Første fase: Planlægning og input (august - oktober 2019).

  I første fase bliver Tids- og procesplanen fastlagt, formål bliver defineret og input til politikkens temaer og virke bliver indsamlet. Der bliver blandt andet afviklet en inspirationstur til andre kommuner på Sjælland og afholdt en fælles workshop for Børn, Unge og Læring, Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) samt Social og Sundhed (SSU).

  Anden fase: Konkretisering (november 2019 - februar 2020).

  Her begynder retningen i politikken at tage form. Alle input bliver samlet og vægtet, mens de dominerende temaer i politikken bliver identificeret. I november afholder kommunalbestyrelsen et temamøde med ekstern oplægsholder, hvor forslag til politikkens temaer bliver drøftet og kvalificeret.

  Derudover starter arbejdet med at operationalisere politikken. I den forbindelse bliver der afholdt en række dialogmøder med interessenter.

  Tredje fase: Outputfasen (marts - september 2020).

  Formål og temaer er besluttet og den endelige politik bliver formuleret. Inden politikkens endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen i august 2020, vil udkast til politikken komme til udvalgsbehandling minimum tre gange.

  I tredje fase indgår en høringsfase af relevante parter og ligger mellem udvalgenes anden og tredje behandling.

  For at sikre en solid og bred forankring af politikken, vil der i tredje fase ligeledes være en fortløbende inddragelse af ansatte fra alle de berørte centre.

  Sideløbende bliver der i tredjefase udarbejdet en strategi for udmøntning af politikken, herunder tiltag for at nå i mål, beskrivelse af ansvarsplacering og plan for opfølgning af målsætninger.

  Organisatorisk vil styregruppen bestå af direktøren for velfærdsområdet samt centercheferne for Børn & Læring, Arbejdsmarked samt Politik & Borger.

  Økonomi

  Selve politikudarbejdelsen har ikke konsekvenser for budgettet. Når politikken er fastlagt, vil eventuelle økonomiske konsekvenser blive forelagt til politisk godkendelse.

 • 186. Revidering af Værdighedspolitik - godkendelse

  application/pdf icon _orienteringsbrev_aendring_af_vaerdighedsbekendtgoerelsen_-_ensomhed_som_nyt_tema_0.pdfapplication/pdf icon bekendtgoerelse_om_vaerdighedspolitikker_for_aeldreplejen_af_29._januar_2019_0.pdfapplication/pdf icon eksisterende_vaerdighedspolitik_-_godkendt_den._20._august_2018_0.pdf

  Resume

  Forvaltningens forslag til tilføjelse af nyt tema i Stevns Kommunes Værdighedspolitik jf. bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, forelægges til godkendelse i SSU, hvorefter den reviderede politik sendes i høring i Ældrerådet og efterfølgende godkendelse i KB.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, via DIR, at

  1. forslag til tilføjelse af nyt tema i Stevns Kommunes Værdighedspolitik sendes i høring i Ældrerrådet

  Direktionen, 12. august 2019, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. januar 2019 meddelt, at der pr. 1. februar 2019 træder en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen i kraft. Bekendtgørelsen udvider således anvendelsen af værdighedsmidlerne med et 7. fokusområde - "Bekæmpelse af ensomhed".

   

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2019 vedtage en ny Værdighedspolitik, hvor fokusområdet "Bekæmpelse af ensomhed" er beskrevet. Forvaltningen foreslår, at følgende tekst tilføjes den eksisterende værdighedspolitik:

  • ”Punkt 7 - Bekæmpelse af ensomhed: Stevns Kommune ønsker at bekæmpe ensomhed blandt ældre, gennem fortsættelse og iværksættelse af nye tiltag som understøtter ældres muligheder for at deltage i sociale aktiviteter såsom forskellige spise- og gå-arrangementer samt øge muligheden for at identificere og agere på ældres ensomhed. Stevns Kommune ønsker i særlig grad at understøtte det frivillige arbejde, gennemføre aktiviteter i tilknytning til Dagcentret på Hotherhaven, aktiviteter i relation til de forebyggende hjemmebesøg samt give mulighed for ledsagelse til aktiviteter.”

   

  Den eksisterende Værdighedspolitik er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Efter SSU´s behandling af sagen sendes den reviderede Værdighedspolitik i høring i Ældrerådet med høringsfrist den 11. september 2019, hvorefter Værdighedspolitik og høringssvar forelægges til endelig godkendelse i KB den 24. oktober, via SSU den 23. september. Midlerne til indsatsen gives via bloktilskud, og skal derfor bevilges af KB. På ovennævnte møder vil SSU og KB blive forelagt forvaltningen´s forslag til, hvordan værdighedsmidlerne tænkes anvendt.

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 81 a, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen om godkendelse af Værdighedspolitikken har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

  Bloktilskudsmidlerne til forebyggelse af ensomhed er optaget i budgetforslag 2020 som ændringforslag udover vedtaget serviceniveau.

  Udmøntning af bloktilskudsmidlerne i 2019 vil medføre en tillægsbevilling. Denne sag vil blive forelagt KB den 24. oktober, via SSU den 23. september.

 • 187. Diverse orientering - SSU 19. august 2019 (Lukket)

 • 188. Underskriftsark (Lukket)