Referat

 • 320. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 18. juni 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 321. Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_nr.2.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt.

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Beslutning

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til endelig vedtagelse.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 har sammen med Lokalplan 189 været været fremsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 90 borgere deltog.

   

  Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser.

   

  Formålet med Kommuneplantillægget er, at muliggøre at området kan overføres fra sommerhusområde til helårsbeboelse.

   

  Der er forud for udarbdejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkning af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 28. marts 2019 at sende Forslag til Lokalplan 189 og Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 322. Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede - endelig vedtagelse

  application/pdf icon lokalplan_189_overfoersel_af_sommerhusomraade_til_byzone_i_stroeby_egede.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lp_189.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_1-5.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_6-10.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_11-14.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_15-20.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_21-24.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_25-31.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_32-36.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede vedtages med de foreslåede ændringer fra den almindelige høring

  2. PMT beslutter om indsigelserne, fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet eller om høringssvarene fra den supplerende høring behandles i KB uden en PMT behandling

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen

   

   

  Beslutning

  1. Anbefales med en præcisering af etagebegrebet i delområde B.

  2. Indsigelserne, fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet (den 26. juni).

  3. Anbefales. 

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde i Strøby Egede.

   

  Stevns Kommune har i en årrække ønsket at omdanne et sommerhusområde i Strøby Egede til helårsbeboelse ved at ændre områdets zonestatus fra sommerhusområde til byzone. Der er stor efterspørgsel på boligområder i Strøby Egede og de eksisterende rammeområder er så godt som udbygget.

  Området udgør 30,8 ha og omfatter 255 ejendomme, hvoraf 11 er eksisterende helårshuse. Af de 255 ejendomme anvendes over 50 % i dag som helårsboliger. Ejendommen på matr. nr. 9h Strøby By, Strøby, Lendrumvej 8, bliver også omfattet af den ny lokalplan og overgår dermed fra landzone til byzone. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af helårsboliger.

  Forslaget har sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 1. april - 27. maj 2019. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 90 borgere deltog. På mødet blev der drøftet mange af de sammen emner som er indeholdt i indsigelserne.

  Der er indkommet 36 høringssvar, hvoraf flere er enslydende og nogel har også indsendt flere høringssvar.

  Høringssvarene omhandler i hovedtræk følgende emner:

  1. Antal etager ved nyt byggeri
  2. Maks. byggehøjde ved nyt byggeri
  3. Mulighed for opførelse af udhus/carport/garage i skel mod nabo
  4. Mulighed for valmede tage og ensidig taghælning i alle delområder
  5. Mulighed for etablering af både faste og levende hegn i naboskel samt hegning langs strandparceller
  6. Mulighed for etablering af kælder ved nybyggeri
  7. Muligheder for sammenlægning og udstykning af ejendomme i mindre grunde
  8. Nedlæggelse af bevaringsværdigt dige
  9. Frit materialevalg til facade og tag, og ingen eller færre regler for opsætning af solceller og ovenlysvinduer
  10. Ingen krav til grundejerforening eller pligt til sammenlægning.
  11. Ingen krav og ønske om krav til belysning
  12. Ønske om færre delområder
  13. Ingen adgang langs helårsboliger på vandside og indhold af strandparceller
  14. Mulighed for tæt-lav
  15. Skygge- og indsigtsgener ved byggeri i 1½ plan
  16. Krav om bæredygtige materialer
  17. Krav til maks. højde på træer
  18. Mulighed for kobbertagrender og ubehandlet zink
  19. Zoneforhold  og fortsat anvendelse til sommerhus
  20. Ingen krav til antenner og paraboler
  21. Ingen krav til placering af affaldsstativer
  22. Supplerende krav til oplag i lokalplanområdet
  23. Individuel vurdering af, hvem som driver virksomhed fra ejendommen
  24. Krav til overkørsler og fremkommelighed mellem de enkelte grundejerforeninger
  25. Bevarelse af områdets grønne åben karakter
  26. Generelle bemærkninger til afvikling af borgermødet, spørgsmål samt formuleringer og henvisning til kortbilag mv. i lokalplanforslaget

  Supplerende høring

  En del af høringssvarene er indsigelser mod, at der kan bygges i 1½ plan og i en højde op til 8,5 meter, med den begrundelse, at det kan medføre skygge- og indbliksgener.

  I forhold til den oprindelige høring vurderer Teknik & MIljø, at lokalplanforslaget kan ændres, så antallet af etager ændres til maks. 1 plan med en højde på højst 5,5 meter gældende for delområde B og C. Det skal dog stadigvæk være muligt, at opføre huse i 2 etager i delområde B langs Kystvejen, som angivet i § 5.2.2. En ændring af højden og antalllet af etager kan medvirke til at fastholde et åbent grønt udtryk.

  Stevns Kommune, Teknik & Miljø har besluttet, at en ændring af antallet af etager fra 1½ plan til 1 plan, samt en nedsættelse af højden fra maks. 8,5 meter til maks. 5,5 meter er så væsentlige ændringer, at disse ændringer til lokalplanforslaget skal sendes i en supplerende høring i 14 dage. Derudover indgår det i den supplerende høring, at bygning af udhuse i skel udgår af lokalplanen og det vil herefter være bygningsreglementets regler som gælder. Dette vil også omfatte garager og carporte.

  Høringsperioden er fra d. 6. juni til 20. juni 2019.

  Indsigelserne fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet eller på KB uden en forudgående PMT behandling.

   

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af de enkelte indsigelser. Foruden de forslåede ændringer i den supplerende høring vurderer Teknik & Miljø, at der foretages følgende ændringer i lokalplanen:

  • Det skal være muligt at etablere kældre, da det ikke ud fra tilgængelige undersøgelser, påvises, at der ikke kan etableres kælder i området som helhed. Det vil således være grundejerens eget ansvar, at sikre sig både i forhold til eksisterende forhold samt kommende ændringer i klimaet og øvrig tilladt bebyggelse i området.
  • Det skal være muligt, at opsætte plankeværk mellem de enkelte grunde i delområde B og C. Dog skal et grønt udtryk ud mod vejen fastholdes, for at medvirke til et åbent grønt udtryk.
  • Der kan ikke være krav om medlemspligt til grundejerforeningerne, da ikke alle grundejerforeninger idag har medlemspligt.
  • Det skal være tilladt med ensidig taghældning og valmede tage i hele lokalplanområdet.
  • Det skal være muligt, at bruge tagrender af plastik.
  • Krav til ovenlysvinduer og solcellers max. andel af tagfladen udgår.
  • Krav til placering af affaldsstativer udgår.
  • Mulighed for at opsætte hegn på strandparcellerne i delområde A udgå, da det er i strid med strandbeskyttelsen.
  • Der indføres en tilsvarende vejbyggelinje på 3,5 meter langs Kystvejen på landsiden, som der er på vandsiden.
  • Bestemmelser om solceller og solfangere udgår og der stilles kun krav om at de skal have samme hældning som tagfladen og et maks. glanstal for ikke at blænde.
  • Derudover tilføjes der oplysende noter, som blandt andet omhandler fortsat lovlig anvendelse af sommerhuse, fastsættelse af niveauplan m.fl.

  Teknik & Miljø vurderer ikke at de forslåede ændringer er, af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af lokalplanforslaget.

  Miljøvurdering

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokaplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udlløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 28. marts 2019 at sende forslag til Lokalplan 189 samt Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 323. Diverse orienteringer - PMT den 18. juni 2019 (Lukket)

 • 324. Underskriftsark (Lukket)