Referat

 • 14. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 31. marts 2020

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Dagsorden godkendt.
 • 15. Økonomisk overblik - marts 2020

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._marts_2020_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2020:

  • Lokaletilskud til fritidsforeninger kr. 29.627,38
  • Aktivitetstilskud kr. 1.409.000
  • Løntilskud til aftenskolerne kr. 1.298,58
  • Lokaletilskud til aftenskolerne kr. -62.816,37
  • Uddannelsespuljen kr. 206.000
  • Udviklingspuljen kr. 45.762,16

   

  Totalt set er der kr. 1.377.109,59 til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 16. Lokaletilskud 2020 - AIK 65 Strøby Gymnastik

  application/pdf icon dagsordenspunkt_lokaletilskudsoensker_godkendte_folkeoplysende_foreninger_2020_behandlet_paa_moedet_12._december_2019_kl._1700_moedelokale_2_i_fo_0.pdfapplication/pdf icon aik_65_stroeby_gymnastik_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 3:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Orientering taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2019 blev de godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskudsønsker for 2020 behandlet, herunder AIK 65 Strøby Gymnastik forenings ansøgning.

   

  I sagsfremstillingen fremgår alene AIK 65 Strøby Gymnastiks ansøgning om lokaletilskud til udvidelse af aktivitetstimer ved eksisterende lejemål, hvorfor deres ansøgning vedr. eksisterende aktivitetstimer ved eksisterende lejemål ikke er blevet behandlet.

   

  Ifølge Folkeoplysningslovens kapitel 7, kan foreninger ikke udelukkes for tilskud til haller og lokaler, som de før er blevet godkendt lokaletilskud til, hvorfor AIK 65 Strøby Gymnastik yderligere modtager kr. 10.640,00 i aconto lokaletilskud for 2020 (76% af vedlagte ansøgning).

   

  AIK 65 Strøby Gymnastik modtager i 2020 kr. 22.040,00 i aconto lokaletilskud.

  (De kr. 22.040,00 fremgår i beregningen af økonomisk overblik)

  Økonomi

  Lokaletilskud 2020 - Godkendt folkeoplysende foreninger.

 • 17. Aktivitetstilskud for 2020

  application/pdf icon aktivitetstilskud_2020_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_aktivitetstilskud_0.pdfapplication/pdf icon ansoegninger_der_ikke_opfylder_kravet_om_10_procent_0.pdfapplication/pdf icon roedvig_gymnastik_og_idraetsforenings_brev_til_fou_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. jf. tidligere praksis imødekommes følgende ansøgninger alene med grundtilskuddet, da 10% af foreningens samlede antal aktive medlemmer (her medtages også udenbys medlemmer) ikke er under 26 år:
   Himlingøje Gymnastikforening, Hårlev Ældrebadminton, Stevns Billardklub, Vallø Golfklub og Valløbåden.
  2. foreningernes ansøgninger imødekommes med undtagelse af punkt 1 i nærværende indstilling.
  3. restpuljen på i alt kr. 14.780,54 tilbageholdes til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger, der måtte komme i løbet af 2020.

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 6:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Indstilling imødekommet.
  2. Indstilling imødekommet.
   På baggrund af henvendelse fra Rødvig Gymnastik og Idrætsforening, drøfter Folkeoplysningsudvalget derudover retningslinjerne for aktivitetstilskud på deres næste udvalgsmøde.
  3. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget ansøgninger om aktivitetstilskud 2020.

  For at komme i betragtning skal foreningerne opfylde visse krav. Der skal minimum være 10% aktive medlemmer under 25 år, og aktivitetstilskuddet kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.

   

  Det fremgår af vedlagte bilag, at følgende foreninger ikke er berettiget til tilskud i 2020, da de ikke opfylder kravet om 10% aktive medlemmer under 25 år:

  • Himlingøje Gymnastikforening
  • Hårlev Ældrebadminton
  • Stevns Billardklub
  • Vallø Golfklub
  • Valløbåden

   

  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ansøgninger:  

  • Hårlev Ældrebadminton er første gangs ansøgere.
  • Rødvig Gymnastik og Idrætsforening har fremsendt brev omkring den nuværende tilskudsordning (se vedlagte bilag).

  Økonomi

  Der er afsat kr. 1.409.000 i budgettet til aktivitetstilskud for 2020.

 • 18. Uddannelsespuljen - SHS Stevns

  application/pdf icon shs_stevns_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt kr. 2.450,00.

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 7:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  SHS - Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Dansk Svømmeunions Instruktøruddannelse.

   

  Kurset har til formål at give nye instruktører fundamentet for at blive gode undervisere. På kurset modtager de redskaber, viden og sparring, som gør kursisterne i stand til at skabe en motiverende og lærerig undervisning. Herunder:

  • lære at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere en god svømmeundervisning
  • få viden og redskaber, der skaber et trygt læringsmiljø
  • blive klædt fagligt på, så den enkelte svømmers færdigheder udvikles

  Kurset indeholder læring om pædagogik, kommunikation og formidling gennem:

  • planlægning, igangsættelse og evaluering af lektioner og komplette undervisningsforløb
  • læring om forudsætninger og motivation hos svømmerne
  • læring om kroppen i vand og grundfærdigheder
  • læring om at undervise børn og voksne i alle fire stilarter med fokus på udviklingen fra grundfærdigheder til stilart
  • læring om og analyse af de fire stilarter

  Nytteværdi: For SHS-Stevns er det vigtigt kontinuerligt at uddanne trænere, instruktører og hjælpeinstruktører for at kunne opretholde en tidssvarende og velkvalificeret undervisning. SHS- Stevns ønsker, at medlemmerne får bedst mulig undervisning på et højt fagligt niveau.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 3.500,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 19. Uddannelsespuljen - Hellested Idrætsforening

  application/pdf icon hellested_idraetsforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt kr. 9.345,00.

   

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 8:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Hellested Idrætsforening v. fodboldafdelingen søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DBU’s B1-Træneruddannelse.

   

  Uddannelsen har til formål at give tre af foreningens frivillige trænere i ungdom-og seniorafdelingen en træneruddannelse, der giver dem en række værktøjer, teorier og inspiration til at håndtere deres trænerrolle.

  B1-Træneruddannelse forbereder kursisten på de mange udfordringer, trænere møder som ansvarlige for et fodboldhold. Kurset introducerer basisværktøjer til opbygning af træningsmoduler, ledelse og gennemførelse af den daglige træning, herunder:

  • opbygning af effektive træningsmoduler
  • konkrete værktøjer til at lave de rigtige øvelser
  • kendskab til børns og unges udvikling
  • gennem udøvelse af tekniske detaljer at opnå størst mulig kompetence til instruktionen af spillerne
  • undervisning i de fysiske krav til fodboldspillet
  • kendskab til egen og andres trænerprofil

  Kurset har en samlet varighed på fire dage. Kurset udbydes over 2 x lør./søn. kl. 8 - 18 alle dage.
  En del af kurset afvikles som e-learning.

  Nytteværdi: Ved at uddanne Hellested Idrætsforenings trænere ruster foreningen dem, så de kan være med til at skabe et godt socialt og fagligt indhold. Målet er, at Hellested Idrætsforenings medlemmer oplever et positivt fodboldmiljø med tydelige og dygtige ledere, så indsatsen afspejler sig i spillernes udvikling, både personlig og sportsligt, i håbet om at fastholde dem som en aktiv del af klubbens miljø og foreningsliv.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 13.350,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 20. Uddannelsespuljen - Stevns Floorball Klub

  application/pdf icon stevns_floorball_klub_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt kr. 3.850,00.

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 9:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Floorball Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Floorball Danmarks 1-2-Træneruddannelse.

  1-2-Træner er et begyndertrænerkursus, som gør deltagerne i stand til at kunne organisere, igangsætte og korrigere udvalgte floorballøvelser.

  Som ny træner vil deltagerne på 1-2-Trænerkurset blive klædt på til at træde ind i trænerrollen før, under og efter træning.

  Kurset er tilrettelagt som et dynamisk, aktivt kursus, og det meste er henlagt til undervisning i hal. 

  Kurset tager otte timer og er delt op i to moduler:

  • Modul 1 gør deltagerne i stand til at forholde sig til deres nye rolle som trænere. Derudover giver den deltagerne input til at skabe sjov og udfordrende træning.
  • Modul 2 har fokus på selve spillet. Her får deltagerne inspiration til konkrete øvelser. De får også indsigt i øvelsernes indhold og træningens optimale sammensætning.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 5.500,00.

  (Stevns Floorball Klub har deltaget med 11 personer i ovenstående kursus)

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 21. Uddannelsespuljen - Stevns Tri Klub

  application/pdf icon stevns_tri_klub_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt kr. 1.680,00.

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 10:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Tri Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til uddannelse af livreddere til deres svømmetider i 2020.

  Foreningen har i alt seks livreddere der skal uddannes. Livredderuddannelsen udbydes af SHS - Stevns til kr. 400,00 pr. deltager.

   

  Kurset har til formål at uddanne livreddere, som skal stå på bassinkanten, når klubben har klubsvømning.
  Det er et krav, at foreningen har en livredder på bassinkanten til alle svømmetimer, samt et krav at denne livredder har bestået livredderprøven.

  På baggrund af ovenstående er Stevns Tri Klub derfor nødsaget til at uddanne seks livreddere for at dække foreningens fire svømmetider om ugen.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 2.400,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 22. Uddannelsespuljen - Klintekongen Gruppe DDS

  application/pdf icon klintekonge_gruppe_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt kr. 17.248,00.

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 11:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. De 10 Førstehjælpskurser imødekommes med 70% (10 kurser á kr. 800).
   Folkeoplysningsudvalget ønsker yderligere information om indholdet i de øvrige kurser, hvorefter sagen vil blive genbehandlet til udvalgets møde den 19. maj 2020.

   

   

  Sagsfremstilling

  Klintekongen Gruppe DDS ansøger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

   

  • 10 x Førstehjælpskurser - fornyelse á kr. 800,00
  • 4 x Påskekursus á kr. 710,00
  • 3 x Puf kursus DDS á kr. 950,00
  • 2 x Plan Start á kr. 1.400,00
  • 2 x Plan 1-2 á kr. 1.400,00
  • 1 x Plus á kr. 1.500,00
  • 1 x Forkursus gilwell á kr. 2.800,00
  • 1 x DDS Weekendkursus á kr. 1.050,00

  Klintekongen Gruppe DDS fokuserer meget på udvikling af deres medlemmer (herunder nuværende og kommende ledere) både socialt og personligt. Til det formål har Det Danske Spejderkorps (DDS) udviklet en række kurser, som foreningen har haft stor glæde af, dette ønsker de naturligvis at fortsætte.

   

  Det drejer sig om både weekend- og dagskurser for nuværende og nytilkomne ledere samt kurserne Puf, Plan og Puls, som er målrettet udviklingen af nye ledere blandt børn og unge.
  Hertil kommer kurser af mere administrativ karakter i forhold til Det Danske Spejderkorps medlems- og økonomistyringsprogram "Medlemsservice" til henholdsvis gruppeleder, formand og kasserer.

   

  Klintekongen Gruppe har gennem de sidste år oparbejdet en stor ekspertise indenfor klatring, især træklatring, hvor de i dag tilbyder oplevelser og undervisning til andre foreninger og institutioner i kommunen. Foreningen ønsker at holde deres dedikerede instruktører på forkant med udvikling især indenfor sikkerhed ved klatring, og samtidig give nye muligheden for at blive instruktører.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 24.640,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 23. Uddannelsespuljen - Strøby Skytteforening

  application/pdf icon stroeby_skytteforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt kr. 6.394,50

   

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 11:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. Indstilling imødekommet.

   

   

  Sagsfremstilling

  Strøby Skytteforening søger om tilskud fra uddannelsespuljen til DGIs hjælpetræner-og træneruddannelse.

   

  • 5 x Hjælpetræneruddannelse á kr. 780,00
   Kursisterne undervises i den gode modtagelse af nye medlemmer, sikkerhed på banen og de grundlæggende træningselementer-og stillingsopbygninger.
   Hjælpetræneruddannelse er en god investering, da den indeholder både teori og praktisk skydning. Med denne uddannelse kan hjælpetræneren hjælpe til i foreningen, og være klar til at tage træneruddannelsen på sigt.  

   

  • 3 x Træneruddannelse á kr. 1.745,00
   Med denne uddannelse går kursisterne endnu mere i dybden end ved hjælpetræneruddannelsen. Kursisterne undervises i skydestillinger, fysisk træning, holdtræning samt skydeteknik.
   Kursisterne lærer samtidig om trænerrollen og er derigennem med til at udvikle nye skytter. Træneruddannelsen er nødvendig for at sikre, at alle medlemmer har mulighed for at få samme instruktion og hjælp.

   

  Nytteværdi:

  For Strøby Skytteforening er det vigtigt at få uddannet deres medlemmer, så alle regler og love bliver overholdt.
  Som hjælpetræner og træner er man med til at udvikle skytter, der gerne vil lidt mere med deres skydning og give dem gode oplevelser på banen, hvilket er med til at fastholde deres interesse for skydning.

  Den samlede kursusafgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 9.135,00

   

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.