Referat

 • 204. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 26. august 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

   

  Punkt 216 gennemgås efter punkt 210.

 • 205. Tids- og procesplan til ny børne- og ungepolitik 2020 -2024

  application/pdf icon bilag_1._forslag_til_tids-_og_procesplan_0.pdf

  Resume

  Der skal udarbejdes en samlet børne- og ungepolitik for de 0-25-årige med vedtagelse i kommunalbestyrelsen til august 2020. Udvalget skal derfor drøfte tids- og procesplanen samt tage første og indledende drøftelse af politikkens overordnede formål samt hvilke temaer, der skal være de bærende.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til BUL, via CG, DIR, SSU og AET, at

  1.    drøfte vedlagte tids- og procesplan for en samlet børne- og ungepolitik

  2.    drøfte det overordnede formål med politikken

  3.    drøfte input til temaer i politikken

  Chefgruppen, 12. august 2019, pkt. 3:

  Opmærksomhed på beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser af politikken.

  Direktionen, 12. august 2019, pkt. 4:

  Anbefales, med samme bemærkning som CG

  Social og Sundhed, 19. august 2019, pkt. 185:

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Tids- og procesplanen anbefales.

   

  Ideer til input:

  - Fokus på unge og mental sundhed

  - Lade sig inspirere af sundhedspolitikkens afsnit om børn og unge

  - Fællesskaber som noget, der bidrager til den sunde udvikling

  - Modvirke ensomhed

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2019, pkt. 219:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1.    vedlagte tids- og procesplan for en samlet børne- og ungepolitik anbefales

   

  Ideer til input:

  kulturrygsækken inddrages

  deltagelse i foreningsaktiviteter inddrages - fx som succeskriterie

  klima- og miljøperspektiver samt bæredygtighed og FNs verdensmål

  mål for job og uddannelse inden det fyldte 25 år 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  ad 1) Godkendt, idet der ud over dialoghøring også ønskes en skriftlig høring

   

  ad 2) Et strategisk mål kunne være, at alle skal sikres det gode liv, og at andelen af unge på 25 år uden ungdomsuddannelse eller job reduceres til 5%.

   

  ad 3)

  Fokus på uddannelse

  Inklusion

  Sociale færdigheder / del af fællesskaber / fritidsjob / medborgerskab / relationsdannelse

  Bryde den sociale arv

  Fokus på skolefravær

  Glade og sunde børn / styrker selvværd og reducere overvægt. Fx ved samarbejde med Ungdomsskolen

  Globalt udsyn / lokal indsigt - generel dannelse

  Rollefordeling mellem kommune, forældre og børn

  Arbejdsformer, så vi når alle børn og unge

  Tværfagligt opgavefokus blandt fagprofessionelle / vidensdeling på tværs

  Tydelig beskrivelse af hvordan vi når i mål

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra Politik & Borger deltager i dette punkt, da projektledelsen af ny børne- og ungepolitik placeres her.

  Børn, Unge og Læring (BUL) vedtog på sit møde den 11.06.19 at igangsætte  udarbejdelsen af en samlet børne- og ungepolitik for de 0-25-årige. Politikken vil både inkludere arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet samt berøre flere andre områder, herunder fritids- og sundhedsområderne.

  Med afsæt i de input, der kom på sidste møde i BUL er der udarbejdet et forslag til tids- og procesplan, herunder bud på interessentinddragelse (Se bilag 1: Tids- og procesplan).

  Tids- og procesplanen skitserer en politisk styret proces. Processen tager afsæt i BUL og lægger op til et bredt ejerskab på tværs af fagudvalgene og med stor forankring i organisationen.

  For at retningsgive det forestående politikarbejde skal udvalget tage de første og indledende drøftelser af politikkens overordnede formål. Dernæst komme med input til temaer, som udvalget vurderer, skal være de dominerende i politikperioden 2020 – 2014.

  Tidsplanen består af tre faser

  Første fase: Planlægning og input (august - oktober 2019).

  I første fase bliver Tids- og procesplanen fastlagt, formål bliver defineret og input til politikkens temaer og virke bliver indsamlet. Der bliver blandt andet afviklet en inspirationstur til andre kommuner på Sjælland og afholdt en fælles workshop for Børn, Unge og Læring, Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) samt Social og Sundhed (SSU).

  Anden fase: Konkretisering (november 2019 - februar 2020).

  Her begynder retningen i politikken at tage form. Alle input bliver samlet og vægtet, mens de dominerende temaer i politikken bliver identificeret. I november afholder kommunalbestyrelsen et temamøde med ekstern oplægsholder, hvor forslag til politikkens temaer bliver drøftet og kvalificeret.

  Derudover starter arbejdet med at operationalisere politikken. I den forbindelse bliver der afholdt en række dialogmøder med interessenter.

  Tredje fase: Outputfasen (marts - september 2020).

  Formål og temaer er besluttet og den endelige politik bliver formuleret. Inden politikkens endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen i august 2020, vil udkast til politikken komme til udvalgsbehandling minimum tre gange.

  I tredje fase indgår en høringsfase af relevante parter og ligger mellem udvalgenes anden og tredje behandling.

  For at sikre en solid og bred forankring af politikken, vil der i tredje fase ligeledes være en fortløbende inddragelse af ansatte fra alle de berørte centre.

  Sideløbende bliver der i tredjefase udarbejdet en strategi for udmøntning af politikken, herunder tiltag for at nå i mål, beskrivelse af ansvarsplacering og plan for opfølgning af målsætninger.

  Organisatorisk vil styregruppen bestå af direktøren for velfærdsområdet samt centercheferne for Børn & Læring, Arbejdsmarked samt Politik & Borger.

  Økonomi

  Selve politikudarbejdelsen har ikke konsekvenser for budgettet. Når politikken er fastlagt, vil eventuelle økonomiske konsekvenser blive forelagt til politisk godkendelse.

 • 206. Budgetforslag 2020 - BUL

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_v2_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_v2_0.pdfapplication/pdf icon lov_og_cirkulaere_v2_0.pdfapplication/pdf icon udover_vedtaget_service_v2_0.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_v2_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_v2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_-_bul_-_modtaget_foer_13.08.19_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_sydstevns_-_med_lokaludvalg_-_modt._15.08.19_0.pdf

  Resume

  BUL behandler budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2020, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Budgetforslagene blev behandlet.

   

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 på egne politikområder.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende meddelt, at der først indledes økonomiforhandlinger om de økonomiske rammer for 2020 i slutningen af august. Det betyder, at den oprindelige tidsplan for budget 2020 er ændret og den endelige budgetvedtagelse er udskudt til 5. november. Den ændrede tidsplan betyder, at fagudvalgene har mulighed for at behandle budget 2020 på møderne i både august og september.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. for at skabe balance i kommunens økonomi, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. Den økonomiske udfordring kan ændre sig, når resultatet af en ny økonomiaftale kendes.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 2:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på BUL´s område

  På BUL´s områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  • Overførselsudgifter: -1 mio. kr. (Ingen ændringer i forhold til version 1)
  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -0,1 mio. kr. (+0,9 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: +2,9 mio. kr. (Ingen ændringer i forhold til version 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  • Lov- og cirkulære ændringer: 0 mio. kr. (udgiftsneutralt forslag medtaget)
  • Udover vedtaget service: +1,9 mio. kr.
  • Balanceforslag: max. -6,7 mio. kr.
  • Anlæg: 10,9 mio. kr.

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Der er til sagen også vedhæftet opsamling fra café-møderne i juni samt modtagne høringssvar.

   

  Den videre budgetproces

  På fagudvalgenes møder i september vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminarerne i august og september, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2020, hvis de nødvendige oplysninger er tilgængelige inden materialet færdiggøres. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Budget 2020 1. behandles i ØU den 1. oktober og i KB den 10. oktober.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 30. oktober og i KB den 5. november.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 207. Flytning af Børnehave Øst - Hårlev

  application/pdf icon boernehave_oest_-_henvendelser_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til, hvorvidt Børnehave Øst skal flyttes fra nuværende placering på Hotherskolen til placering i Dalen 5

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. Børnehave Øst flyttes fra Hotherskolen til Dalen 5
  2. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr. til flytning af børnehave Øst til Dalen 5
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive en del rådighedsbeløbet fra pulje til renovering af skoler, institutioner mv., som er afsat i budget 2019
  4. Præcis dato for flytning af børnehaven besluttes af centerchef for Børn og Læring i dialog med områdeledelse, skoleledelse og forældrebestyrelse

  Direktionen, 3. juni 2019, pkt. 2:

  Sagen udgår.

   

  Supplerende bemærkninger fra DIR efter den 3. juni 2019!

   

  Direktionen har efterfølgende uden for sin møderække besluttet, at anbefale indstillingen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Børn og Læring har i april 2019 fra områdeledelse og forældrebestyrelse i område Hårlev fået tilsendt et ønske om flytning af Børnehave øst fra Hotherskolen til Dalen 5. Denne er fulgt af fornyet henvendelse i juni. Disse er vedlagt sagen som bilag.

   

  BUL er på tidligere møder blevet orienteret om dette ønske og har pålagt forvaltningen af udarbejde en helhedsplan for børn og unge anlæg i område Hårlev, som BUL kunne benytte til at træffe beslutning.

   

  De væsentligste dele af helhedsplanen for børn og unge anlæg i Hårlev er vurderet og beregnet i samarbejde mellem Børn og Læring og Stevns Ejendomme. Selve helhedsplanen er dog ikke klar til nærværende møde. Området vurderes fra forvaltningen at være på et tilstrækkeligt niveau til, at BUL kan træffe principbeslutning om flytning på nuværende tidspunkt, såfremt BUL ønsker dette.

   

  Pædagogisk historik.

  Kommunalbestyrelsen traf i valgperioden 2014 - 2017 beslutning om, at Børnehave Øst skulle flyttes fra placering på Toftegaardsvej 1 (Fritidsgården) til placering på Hotherskolen i direkte tilknytning til SFO1. Beslutning var baseret på et ønske om, at børnegruppen i område Hårlev fra 4 år og 10 måneder op til skolealderen skulle være i tæt tilknytning til SFO1 med henblik på at forbedre brobygningen.

   

  Det nuværende BUL traf i september 2018 beslutning om, at målgruppen for Børnehave Øst skulle ændres, således at målgruppen blev børn fra 2 år og 10 måneder til skolealderen. Som konsekvens af denne beslutning udfases praksis med at flytte børn fra Bulderbo til Børnehave Øst, når de er cirka 4 år og 10 måneder gamle. Med denne beslutning er den oprindelige pædagogiske tanke om obligatorisk brobygning for alle børn i område Hårlev via fysisk nærhed for børnehavetilbud på Hotherskolen ikke længere i effekt. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig pædagogisk grund til at fastholde en placering af Børnehave Øst på Hotherskolen i direkte tilknytning til SFO1.

   

  De hidtidige erfaringer med at have skole/SFO og børnehave under samme tag er, at dette har givet en række udfordringer. For både SFO og børnehave er pladsen trang, og i praksis har det vist sig svært at udnytte fællesarealer på en hensigtsmæssig måde, der sikrer synergi. Dette forhold er blevet yderligere besværet, efter målgruppen for børnehave øst er udvidet via en sænkning af startalderen for børn i børnehavetilbuddet, da de yngste børn i et vist omfang skal "skærmes" fra de ældste SFO-børn.

   

  Anlæg og økonomi

  Den nuværende Børnehave Øst vil skulle udbygges med alderstilpasset toiletkapacitet og yderligere kvadratmeter, hvis bedre pædagogiske forhold for børnehave skal sikres. Den samlede omkostning for dette er estimeret til 1.065.000 kr. Børnehave Øst har på sin nuværende placering på Hotherskolen en kapacitet på maksimalt 44 børn.

   

  Dalen 5, som Børnehave Øst foreslås rokeret til, er oprindeligt bygget som børnehave, og er delvist renoveret i forbindelse med, at bygningen blev benyttet til Dagskolen. Bygningen vil i sin nuværende form have en max. kapacitet på ca. 60 børnehavebørn, afhængigt af den endelige konkrete brug af lokalerne.

  Der er foretaget estimat på yderligere behov for ombygning, såfremt den skal benyttes som børnehave. Den samlede omkostning for dette estimeres til 800.000 kr. fordelt på cirka 550.000 kr. til ombygning og optimering af bygningen samt flytning; cirka 200.000 kr. til etablering af legepladsfaciliteter, samt 50.000 kr til tilpasning af lokaler, der forlades på Hotherskolen . Den eksakte fordeling af evt. bevilling kan ændres efter dialog med områdets ledelse og forældrebestyrelse.

   

  Benyttelse af lokaler der frigøres på Hotherskolen

  Center for børn og Læring har været i dialog med Hotherskolens ledelse om deres forventede benyttelse af lokalekapacitet, såfremt Børnehave Øst fraflytter. Skolens ledelse tilkendegiver, at lokaler i første omgang forventes benyttet til at skabe bedre rammer for børnene i SFO1, men at andre former for benyttelse kan komme i spil på længere sigt inden for skolens samlede planlægning.

   

  Samlet vurdering fra center for børn og læring

  Center for Børn og Læring vurderer, at følgende forhold gør sig gældende:

  Det er anlægsmæssigt billigere at ibrugtage lokaler i Dalen 5 som børnehave end at udbygge lokalerne på Hotherskolen

  Der er ikke konstateret væsentligt pædagogiske fordele ved tæt tilknytning af børnehave og skole/SFO på nuværende tidspunkt. Det kan ikke konkluderes med sikkerhed, at sådanne vil kunne opnås fremtidigt.

  Dalen 5 giver kapacitetsmæssigt en større fremtidssikring af område Hårlev, såfremt der kommer et stigende børnetal på 0-6 års området. Indtil en sådan stigning måtte indtræffe, giver en placering på Dalen 5 bedre rammer til det pædagogiske arbejde, eksempelvis i form af bedre mulighed for at arbejde med læringsmiljøer på samme niveau som for Bulderbo.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes en flytning, som ønsket af børnehave selv, at være hensigtsmæssig.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 800.000 kr. til flytning af Børnehave Øst til Dalen 5. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb fra renoveringspulje til skoler, institutioner mv. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 139.000 kr.

 • 208. Strøby Børnehave - anlæg af frokostkøkken

  application/pdf icon tegning_nyt_kontor_0.pdfapplication/pdf icon stort_koekken_0.pdfapplication/pdf icon lille_koekken_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling, hvorvidt ØU og KB skal anbefales at udvide anlægsbudget for etablering af frokostkøkken i Strøby Børnehave eller om frokostkøkken etableres inden for nuværende anlægsbudget. Hvis anlægsbudget anbefales udvidet, skal BUL tage stilling til model for hvorledes dette anbefales.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. frokostkøkken i Strøby Børnehave etableres inden for eksisterende budget.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og sender sagen videre til ØU og KB med henblik på at gennemføre den alternative løsning. Løsningen finansieres i henhold til mulighed A, der omfatter frigivelse af restbudget på 139.000 kr., og en tillægsbevilling på 261.000 kr. fra kassebeholdningen. Udvalget ser gerne en anden finansiering, som medtages i budgetopfølgning 3.

  Sagsfremstilling

  Til frokostkøkkener er der i alt afsat 2 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. er skønnet til udbygning mv. i Strøby Børnehave. Som den sidste børnehave med frokostordning, mangler Strøby Børnehave fortsat at få etableret permanent anretterkøkken til frokostordning.

  Madlavning mm. har i 2019 været afviklet fra lejet ”køkkentrailer”, mens arbejde med at fastlægge anlægsmæssig løsning samt finansiering heraf, har været igangværende i dialog mellem institutions ledelse og Stevns Ejendomme. Fortsat leje at køkkentrailer koster 22.000 kr. pr. måned.

  Der er udarbejdet anlægsløsning for at etablere frokostkøkken, der kan afholdes inden for eksisterende bevilling. Plantegning for dette er bilag på sagen. Denne plan indeholder en mindre udbygning, hvorefter lederkontor/mødelokale og frokostkøkken indeholdes i arealet.

  Institutionens og områdets ledelse, har tilkendegivet, at de har forbehold for denne løsning, der lever op til de ”minimumskrav” der er til anretterkøkken, men efterlader begrænset plads i køkkenet, samt svære vilkår for at inddrage børnene pædagogisk i frokostordningen, inden for de hygiejniske rammer der i øvrigt er fastsat for dette. Børn og læring er enig i denne vurdering, men konstaterer samtidig, at det planlagte anlæg lever op til de krav, der er til anretterkøkken inden for frokostordningen.

  Der er udarbejdet plantegning, og estimeret anlægsøkonomi til alternativ løsning. Denne løsning indeholder at der skal tilbygges flere kvadratmeter, som etableres som lederkontor/mødelokale. Via større tilbygning, skabes mere rum til anretterkøkkenet, og det ”åbnes op” ud til fællesrum og spiseareal og heraf følgende inddragelse af børnene. Denne løsning er estimeret til er merudgift på 400.000 kr.

  Ønske den alternative løsning, men opstart udskydes til 2020, vil der komme en yderligere merudgift til leje af køkkentrailer. Det er, ud fra plantegningerne, ikke muligt at dele anlæg op i to delforløb. Så hvis det besluttes at gå videre med den tilstrækkelige model, vil en forbedring på et senere tidspunkt ikke kunne gennemføres uden en betydelig meromkostning.

  Da anlæg af anretterkøkken til frokostordning og ombygning i den forbindelse, vil skulle benyttes af børnehaven i en lang årrække, vurderer forvaltningen, at sagen skal forelægges til politisk behandling, med henblik på politisk stillingtagen til, hvorvidt man ønsker at fastholde anlæg inden for nuværende bevilling til den tilstrækkelig løsning ift. lovligt anretterkøkken. Alternativt om det ønskes at tilføre midler til den mere pædagogisk inddragende løsning. Der er afstemning blandt forældrene om frokostordning minimum hvert 2. år, så det vides ikke, i hvilket omfang Strøby Køkken vil have frokostordning i de kommende år.

  Vælges den alternative løsning er der følgende finansieringsmuligheder:

  Mulighed A:

  ·        Frigivelse af restbudget på 139.000 kr. fra renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber

  ·        Tillægsbevilling på 261.000 kr. fra kassebeholdningen

   

  Mulighed B:

  ·        Medtages i behandlingen af budget 2020. Dette medfører en yderligere merudgift til leje at køkkentrailer på mellem 88.000 kr. til 110.000 kr – I alt en ekstraudgift på cirka 500.000 kr.

   

  Såfremt BUL anbefaler den alternative løsning, skal sagen videresendes til behandling i ØU og KB.

  Såfremt BUL fastholdes at anlæg skal etableres inden for nuværende bevilling, skal sagen ikke behandles af øvrige udvalg.

  Der er vedlagt bilag over med de to løsninger. Bilagene "stort kontor" og "tegning nyt kontor" er den samlede løsning, der kræver tilførsel af midler. Sidste bilag er løsning inden for nuværende bevilling

 • 209. Justering af folkeskolelov - implementering på Stevns skolerne - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om, hvordan provenuet i forbindelse med justeringen af folkeskoleloven udmøntes.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På BUL's møde 9. april 2019 blev det besluttet at afkorte skoledagen for eleverne i 0.-3. klasse fra 1. august 2019, jf. justeringen af folkeskoleloven, LOV nr. 564 af 7. maj 2019. Ligeledes blev det besluttet, at et eventuelt provenu i forbindelse med justeringen bliver på området.

   

  Ved afkortningen af skoledagen vil der i skoleåret 2019/20 være et provenu på 530.000 kr., efter den ekstra åbningstid i SFO og tilsyn af elever, der ikke er tilmeldt SFO, er finansieret.

  Fra skoleåret 2020/21 er der lagt op til yderligere ændringer, nemlig en omfordeling af den fagopdelte og understøttende undervisning for mellemtrinnet og en udvidelse af den fagopdelte undervisning for udskoling, begge dele er en del af ovenstående lov.

   

  På baggrund af BUL's beslutning den 7. maj 2019 vil provenuet forblive på de respektive skoler i skoleåret 2019/20. Fra skoleåret 2020/21 foreslås det, at ressourcestyringsmodellen bliver ændret, således at provenuet fordeles til skolerne efter elevtal, som en del af tildelingen til øvrig undervisning (ændres fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev). Dette medfører følgende omfordeling af budgettet:

   

   

  Endelig beslutning om tildelingskriterierne for provenuet medtages i budget 2020.

   

  Specialklasserne på folkeskolerne har pt. en fast tildeling til undervisningen og det er forudsat, at provenuet ved en kortere skoledag bliver på området. Det er desuden forudsat, at ressourcetildelingen til Stevns Dagskole tilpasses den nye åbningstid og provenuet på ca. 75.000 kr. bliver på Dagskolen (forøgelse af bufferpulje)

  Lovgrundlag

  LOV 564 af 7. maj 2019

  Økonomi

  Ændringen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes samlede budget, da det er indeholdt i budgettet.

 • 210. Udviklingsplan for udsatte børn og unge - status

  application/pdf icon udviklingsplan_boern_laering_-_endelig_version_0.pdfapplication/pdf icon afrapportering_statusmoede_d._28.6.2019_0.pdfapplication/pdf icon arbejdsgang_familiehus_og_boern_og_laering_med_forside_-_endelig_0.pdf

  Resume

  BUL får en grundig status på alle indsatser i det igangværende udviklingsforløb med Socialstyrelsens permanente taskforce. Afdelingsleder for Udsatte børn og unge, Anders Skare, deltager under behandlingen af punktet

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

   

  Udvalget ønsker at anerkende det store arbejde og de foreløbige resultater.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune deltager efter beslutning i Kommunalbestyrelsen 27. juli 2018 i udviklingsforløb med Socialstyrelsen permanente task force. Som en del af denne proces følges en udviklingsplan med en række initiativer, der gennemføres med henblik på opnå lovmedholdelighed og kvalitet i sagsbehandling og heraf følgende foranstaltninger.

  August 2019 har aftalen med taskforce varet lidt mere end et år. Arbejdet med den endelige udviklingsplan aftalt med taskforce, har været igangværende lidt over et halvt år.

  BUL orienteres derfor på dette møde grundigt om status på alle delinitiativer i udviklingsplanen. Udviklingsplanen og status fra møde med taskforce, juni 2019, er vedhæftet dagsorden som bilag

  Overordnet, så er det forvaltningens og task-force´s vurdering, at der er en fornuftig progression i de enkelte initiativer i udviklingsplanen. Der er fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik på ensartet sagsbehandlingspraksis, fagligt ledelsestilsyn på sagsniveau er igangsat på baggrund af skabelon for dette og en lang række arbejdsgange er udarbejdet, dokumenteret og igangsat inklusiv frister for de enkelte delhandlinger for at kunne være lovmedholdelig i nye sager. Der er udarbejdet arbejdsgang for sagsprogression og samarbejdsflader med PPR/Familiehuset om udførerdelen.

  Det er forvaltningens vurdering, at dele af udviklingsplanen er forsinket. De indsatser der er forsinket gennemgås på mødet.

  Dette forhold skyldes dels periodemæssigt vakance i ledelsesstilling, og deraf mindre kapacitet til arbejde med udviklingsplanen.

  Dels skyldes det et opsving i ”tunge klagesager” i perioden april – juni 2019, som sammenfaldende med ledelsesmæssig vakance medførte, at der var stærkt pres på især ledelsesmæssigt kapacitet til at håndtere klagesager rettidigt, samtidig med fokus på at sikre lovformelighed i nye sager via ledelsestilsyn mm. i en række tilfælde medførte forsinkelser i klagesager.

  Slutteligt skyldes forsinkelsen et højt forbrug af personaletimer til indsatser inden for Tværgående Velfærdsprogram (TVP), hvor der i foråret 2019 har været gennemført LØFT-uddannelse for næsten alle ansatte i afdelingen for Udsatte Børn og Unge (UBU), deltagelse under TVP i forskning-projektet ”Joint Action” samt opstart af ”familieteam” under TVP, hvor UBU bidrager med hvad der svarer til en fuldtidsstilling.

  Ovenstående indsatser under TVP har hver især isoleret set medført kompetenceudvikling af ansatte og skabt ny viden til kommunen om samarbejde på tværs af centre. Indsatserne har dog medført, at resurser er blevet trukket væk fra indsats med sagsgenopretning og lovmedholdelig basisdrift. Det har som angivet ikke medført, at der ikke har været progression i udviklingsplanen, men har sammen med de andre angivne årsager medført forsinkelse.

  I forhold til forsinkelser i medfør af opsigelse og TVP, bemærkes at BUL blev orienteret om denne risiko ifbm. med opstart af TVP-familieteam i sag 120 på BUL-møde 4. december 2018, hvor forventning til tidsforbrug, konsekvenser mm. af at opstarte TVP-familieteam blev beskrevet.

   I denne sagsfremstilling fremgår blandt andet:

   ”Som det fremgår, så vil igangsætningen af indsatsen 1. marts 2019 primært have som ulempe, at der trækkes resurser ud af den ordinære udviklingsplan i forbindelse med taskforceforløb. Dette øger sårbarheden for dette ved langtidssygdom, opsigelser og lignende. Som angivet vurderes dette dog at kunne rummes med den nuværende opnormering, forudsat ”normalt” niveau for opsigelser og sygefravær realiseres i 2019”

   

  Genopretning af efterslæb

  Handleplaner:

  Der mangler at blive udarbejdet handleplan i 5 sager pr. 19.8.2019, der kan betegnes som efterslæb. De enkelte sager afventer forskellige sagsbehandlingsmæssige skridt, inden der kan udarbejdes en handleplan. Handleplan vil være udarbejdet i de 5 sager inden udgangen af september 2019. Udgangspunktet for genopretning af efterslæb af handleplaner har været 73 sager.

  Børnefaglige undersøgelser:

  Der er nu foretaget genopretning af børnefaglige undersøgelser i alle 59 sager, der var udgangspunktet for efterslæb.

  ----

  I forhold til konkrete initiativer siden sidste BUL-møde orienteres om.

   

  Praksis for fagligt ledelsestilsyn:

  Ledelsestilsyn på sagsniveau er nu igangsat på forventet fremtidigt niveau. På mødet udleveres og gennemgås 3 gennemførte ledelsestilsyn på sagsniveau i anonymiseret udgave. Der udføres månedligt ledelsestilsyn på 3 sager pr. sagsbehandler, i alt 36 sager med ledelsestilsyn pr. måned. Dette medfører, at hver sag har grundigt ledelsestilsyn 1 gang årligt. Et ledelsestilsyn tidsforbrug kan variere meget fra sag til sag, men estimeres til at være cirka halvanden til to timer pr. sag i ledelsestid i den givne måned.

  Ledelsestilsynet vil i efteråret 2019 blive udvidet til også at indeholde tilsyn af modtageteamsager og handicapsager (3 ansatte). Det øger det månedlige sagstal til 45 sager.

  Ledelsestilsynet har 2 væsentlige funktioner – en kontroldel og en faglig udviklingsdel.

  Ledelsestilsynet i de konkrete sager, er med til at måle effekten af udviklingstiltagene – herunder hvordan det lykkedes med implementering af de nye sagsgange, og om den kompetenceudvikling for sagsbehandlerne der er igangsat, viser at den understøtter målet om en højere kvalitet i sagsbehandlingen.

  Det konkrete ledelsestilsyn med efterfølgende opfølgningssamtale med sagsbehandler, skal medvirke til at fejl i sagsbehandlingen undgås eller mindskes, og at der samlet set opnås lovmedholdelighed i sagerne. Faglig sparring indgår som en del af opfølgningssamtalen, med henblik på at sagsbehandlerens faglige kompetencer generelt øges i sagsbehandlingen efterfølgende.

   

  Arbejdsmiljø og sygefravær:

  Det har været en stor indsats i samarbejde mellem ledelse og ansatte i afdelingen, for at sikre et psykisk arbejdsmiljø, der medfører bedre medarbejdertrivsel, og en reduktion i såvel kortvarigt som langvarigt sygefravær. Oversigt over sygefravær i afdelingen er:

  Sygefravær Januar -> juli 2018

  7,10%

  Sygefravær august -> december 2018

  12,40%

  Sygefravær Januar -> juli 2019

  4,10%

   Reduktionen i sygefravær fra sidste halvdel af 2018 til 2019 på 8,30 % svarer til lidt over halvanden stilling. Indsatsen med at reducere sygefravær er derfor væsentlig forudsætning for at opnå kapacitet til fuld lovformelig sagsbehandling. Det vil fortsat være et vigtigt fokus fremadrettet, at sikre et godt arbejdsmiljø der er forudsætningen for lavt sygefravær.

  Der har i det seneste halve år ikke været langvarigt sygefravær, der helt eller delvist er begrundet i det psykiske arbejdsmiljø. Siden februar 2019, har der ikke i UBU været langvarigt sygefravær begrundet helt eller delvist i det psykiske arbejdsmiljø.

  Der var påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i august 2018, dog uden påbud om ekstern rådgiver. Der blev afrapporteret til Arbejdstilsynet i marts 2019, og det har ikke givet anledning til yderligere respons fra Arbejdstilsynet. Der forventes at Arbejdstilsynet følger op på påbuddet, men det vides ikke hvornår. Det er centerchefens vurdering, at påbuddet er blevet efterlevet og arbejdsmiljøet forbedret.

  For at få medarbejdernes input til om arbejdsmiljøet er forbedret siden efteråret 2018, gennemføres i oktober 2019 særskilt trivselsundersøgelse for afdelingen ansatte med fokus på de psykiske arbejdsforhold. Denne vil dokumentere, hvorvidt medarbejderne oplever forbedringer i dette inden for det seneste år, og resultaterne vil blive benyttet til den videre indsats for at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø i afdelingen.

   

  Digital ledelsesinformation:

  Der er indgået aftale med KMD, der er leverandør af sagsbehandlingssystemet, DUBU, om at danne automatisk udtræk af ledelsesinformation fra systemet. Udtræk er ikke endeligt designet, men vil have fokus på sagsprogression ift. lovmedholdelighed. Dette vil muliggøre, at BUL kan få status på dette på hvert udvalgsmøde, når ledelsesinformation er implementeret. Eksempler, ikke endelige, på hvorledes ledelsesinformation vil fremgå, er vedhæftet som bilag.

  Implementering af ledelsesinformation sker i samarbejde med Økonomi og IT-afdelingen, og forventes at kunne tages i brug fra cirka 1.9.2019.

   

  Tidlig tværgående indsats:

  Konkret model for tidlig tværfaglig indsats, der starter implementering september 2019, er udarbejdet, og har været til kommentar hos Taskforce, der havde mindre ændringsforslag. Disse er indarbejdet. Det har været via område-med været nedsat arbejdsgruppe ift. procesbeskrivelse. Denne gruppe har ikke kunnet nå at diskutere den endelige udkast og komme med input. Det kan derfor være tilpasninger til endelig model efter input fra område-med. Det forventes dog ikke, at det vil medføre større ændringer i den overordnede proces og arbejdsgang.

  Arbejdsgangen er fortsat under udarbejdelse i en version der er læsbar og forståelig for alle. Arbejdsgangen præsenteres af Børn og Læring under mødet.

 • 211. Tværgående velfærdsprogram status

  application/pdf icon bilag_statistik_udvikling_unge_i_ungeteam_v2_2018-2019_0.pdf

  Resume

  Det Tværgående Velfærdsprogram startede ultimo 2018. De foreløbige resultater viser, at næsten 1/3 af de unge er kommet i arbejde eller optaget på en uddannelse. Derudover har ca. halvdelen fået reduceret de psykiske barrierer. Familieteamet kører endnu ikke som planlagt; blandt andet på grund af vakant lederstilling i teamet. Der sættes nye målsætninger for programmet fra 2. halvår 2019 med henblik på at sikre fremdrift og fuld ressourceudnyttelse. Programmet udrulles inden udgangen af 2019 i hele driften gennem koordinatormodellen i tværgående sager. 

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via CG, DIR, SSU, AET og BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning. 

  Chefgruppen, 12. august 2019, pkt. 2:

  Der skal beskrives yderligere omkring økonomien - især den oplysning om, at der ikke er tale om en ekstra bevilling til gennemførelse af projektet - ud over til opkvalificering.

   

  Direktionen, 12. august 2019, pkt. 3:

  Anbefales, med samme bemærkning som CG

  Social og Sundhed, 19. august 2019, pkt. 181:

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Godkendt.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2019, pkt. 218:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Det Tværgående Velfærdsprogram (TVP) består af to indsatser. Ungeteamet startede september 2018 og Familieteamet i februar 2019. De to teams arbejder efter en borgerkonsulentmodel, som betyder, at borgeren bliver tilknyttet en borgerkonsulent og dermed kun har én indgang til kommunen. TVP er etableret ved at i alt 10 eksisterende medarbejdere er tilknyttet halv tid i hhv.TVP og den almindelige drift. TVP er kendetegnet ved, at der er færre sager pr. medarbejder end i den øvrige drift. TVP vil derfor medvirke til at øge sagspresset på det øvrige personale. Det er derfor vigtigt, at det er de komplekse sager med et udviklingspoteniale, som tages fra den almindelige drift og indgår i TVP.

  Teamet af borgerkonsulenter løser op til 75 % af borgerens behov og varetager myndighedsarbejdet på tværs af Børn & Læring, Arbejdsmarked og Sundhed & Omsorg. Derudover varetager borgerkonsulenten opgaven som mentor eller støttekontaktperson.

   

  UNGETEAM

  Der har indtil 30. juni 2019 været igangsat 35 forløb for 18-29-årige. Der igangsættes forløb for 15-17-årige til sep. 2019.

  Samlet set er 1/3 af de unge kommet i beskæftigelse eller optaget på en uddannelse. Resultatet er således opnået inden for de første 9 mdr. af programforløbet.

  Vi er således godt på vej til at nå målet om, at 49 % af de unge skal i uddannelse/beskæftigelse i 2019.

   

  POSITIV UDVIKLING AF PSYKISKE TRIVSEL

  For de 27 unge der startede i 4. kvartal 2018 er der sket en positiv udvikling i det psykiske helbred.

  Ved opstarten havde alle i et eller omfangt en psykisk betinget barriere. Det fremgår, at det nu er ca. halvdelen af de unge, hvor det er er ingen eller en let hindring.

  I opgørelsen fra april 2019 fremgår det, at 10 af 33 unge i Ungeteam har en indsats i flere centre i kommunen. Ca. 1/3 af de unge opfylder målgruppekriteriet i forhold til det psykiske område. De foreløbige resultater er således baseret på en målgruppe, som delvist ligger inden for målgruppen i forhold til det psykiske og hvor 1/3 går på tværs af kommunens centre.

   

  FALD I UDGIFTER TIL DE UNGE

  Opgørelsen af den kommunale udgift på de unge viser, at der sker et fald i 2. kvartal efter opstarten i Ungeteam. For ungeteamet under et er der et fald på ca. 200.000 kr. I disse udgifter indgår dog ikke eventuelle ydelser fra Familiehuset, kontaktpersonordninger mv. Disse udgifter forventes jf. udviklingsplanen for Børn & Læring at være tilgængelige primo 2020. Derudover skal der i løbet af 2. halvår 2019 udvikles en model, så der kan estimeres en mer-/mindreudgift for borgere, der tilknyttes TVP uden forudgåendeoffentlig forsørgelse. Fx unge, der er fyldt 18 år eller overgår fra SU til udannelseshjælp.

   

  FAMILIETEAM

  Familieteamet har aktuelt 6 forløb. Der mangler dermed 11 familier ift. vores målsætning om 17 familier. Disse skulle være startet i februar 2019. Vi kan pga. den senere opstart endnu ikke dokumentere fremskridt hos familierne. Familieteamet har været udfordret af, at kriterierne har vist sig for strikse. Disse ændres derfor, så teamet kan få fuld sagsstamme, da vi vurderer, at der er mange familier, som vil have gavn af en tværgående indsats. Der har endvidere været udfordringer i forhold til vakant lederstilling og personaleomsætning (1 borgerkonsulent). Ny leder tiltræder medio august 2019; teamet kører herefter atter på fuld kraft. På grund af det lavere antal familier end forudsat, har der ikke været den forventede aflastning af navnlig afdelingen for udsatte børn & unge.

   

  NYE MÅLSÆTNINGER I PROGRAMMET

  For at sikre fuld udnyttelse af de to teams i TVP, har administrationen besluttet følgende tiltag for at sikre fuld kapacitetsudnyttelse

  1.    Borgere og familier, der opfylder de politisk fastsatte kriterier, har førsteprioritet, men derudover kan borgere og familier, der har en sag i mindst 2 af de 3 centre og/eller har en psykiatrisk betinget barriere også tilknyttes TVP. Det er centerchefernes ansvar, at der konstant er et tilstrækkeligt antal borgere/familier tilknyttet TVP.

  2.    Fra 16. september 2019 er der 17 aktive sager i Familieteamet. Tallet vurderes løbende. Senest medio marts 2020 vurderes det, om der skal flere familier til Familieteamet.

  3.    Inden udgangen af september 2019 er der 40 aktive ungesager i Ungeteamet. De unge under 18 udgør minimum fire af disse sager. Fremadrettet skal der konstant være 40 aktive sager og inden udgangen af 2019 skal antallet på 40 revurderes ift. om det kan hæves.

  De politiske udvalg forelægges næste status februar 2020. Der vil i denne blive givet status på de 1-årige målsætninger i Ungeteamet og status på resultater i Familieteamet.  

   

  I henhold til planen for udrulning af TVP, skal koordinataionsmodellen i tværgående sager udrulles inden udgangen af 2019. Koordinationsmodellen er en model, hvor den enkelte borger får én primær kontaktperson i et af centrene, som herefter sikrer koordinering mellem de forskellige kommunale indsatser. Det er planen at programmet udrulles i hele driften i Arbejdsmarked, Børn & Læring, Sundhed & Omsorg i november 2019 og frem.  

  Økonomi

  Udgiftere til Det tværgående velfærdsporgram budget holdes inden for de deltagende centres rammer. Kompetenceudvikling af den samlede personalegruppe på myndighedsområderne i de tre centre er afholdt inden for de særligt afsatte midler.

   

 • 212. Pædagogandel i dagtilbud 2019 - orientering

  Resume

   

  Udvalget for Børn, Unge og Læring orienteres om udviklingen i andel af uddannede pædagoger i Stevns Kommunes dagtilbud. 

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Børn, Unge og Læringsudvalget har fastlagt en politisk målsætning, at der skal arbejdes på, at fordelingen af uddannede pædagoger og ikke uddannede medarbejdere i Stevns kommunes dagtilbud skal ligge på henholdsvis 65% uddannede pædagoer og 35 % ikke uddannede medarbejdere.

  I den forbindelse blev der foretaget en opgørelse af medarbejderne i dagtilbuddene i starten af 2018, og senest er der foretaget en opgørelse ultimo marts 2019, således at udvalget kan følge udviklingen i dagtilbuddene. At tallene er fra marts 2019 skyldes, at der efter følgende datatræk har været proces for at eliminere evt. fejldata mm, som har været tidskrævende.

   

  Det er i forbindelse med finansieringen af øget pædagogandel blevet meldt ud, at målet skulle forfølges via naturlig afgang, og at ikke uddannede medarbejdere, der stopper, i udgangspunkt skulle erstattes med uddannede pædagoger, indtil 65 % målsætningen blev opnået i de enkelte områder.

   

  Der er taget forbehold for og omregnet tal i forhold til, at områderne i foråret 2019 er reduceret fra fire til tre områder.

   

  Opgørelserne er baseret på timetal for hhv. uddannede pædagoger og ikke uddannede medarbejdere. Daglige pædagogiske ledere indregnes som en uddannet pædagog med deres fulde arbejdstid. Områdeleder indregnes ikke i oversigten.

   

  De to opgørelser viser følgende:

   

   

  2018

  Uddannede pædagoger

  2019

  Uddannede pædagoger

  2018

  Ikke pædagogisk uddannede medarbejdere

  2019

  Ikke pædagogisk uddannede medarbejdere

  Hårlev

   53,4*

   51,8

   46,6*

   48,2

  Nordstevns

   67,5

   73,3

   32,5

   26,7

  Syd

   55,6

   58,5

   44,4

   41,5

  * tallet er redigeret ift. de oprindelige tal fra 2018, som angav 54,9 % uddannede pædagoger og 45,1 ikke uddannede medarbejdere. Ændringer skyldes, at der var en medarbejder i området, der ikke var blev talt med i 2018 opgørelsen. Tal er derfor redigeret i oversigten for at skabe sammenlignelighed mellem 2018 og 2019. 

   

  Det vurderes, at områderne generelt har formået at arbejde sig hen mod det ønskede mål på en pædagogandel på 65% og 35% ikke uddannede medarbejdere.

   

  Det skal dog bemærkes, at for Hårlev området er der sket en mindre negativ udvikling.

  Dette skyldes, at der i opgørelsesperioden ikke har været opsigelser fra medarbejdere, der ikke er uddannede pædagoger. En enkelt ikke uddannet medarbejder på deltid har i periode fået øget sin arbejdstid, hvilket er forklaringen på, at andelen af ikke uddannede medarbejdere er svagt stigende.

  Områdets ledelse er til stadighed opmærksom på, at forfølge den fastsatte målsætning om pædagog-andel på 65 %, når mulighed for dette opstår i forhold til personalet.

  Økonomi

  Sagen har umiddlebart ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 213. Skift af læringsplatform - orientering

  Resume

  BUL orienteres om, at der efter endt proces i arbejdsgruppe nedsat under børn- og lærings område-MED foretages systemskifte af læringsplatform fra Meebook til EasyIQ

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. BUL tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På BUL-møde 10. april, sag 49 ”orientering om Meebook” besluttede BUL, at Meebook skulle evalueres. En evaluering skulle være med inddragelse af Område-med, og være med henblik på at undersøge, om der skulle foretages systemskift for læringsplatform. Denne proces er nu tilendebragt.

   

  Meebook blev indkøbt som læringsplatform pr. 1. august 2014 på baggrund af en sammenligning af de systemer, som var på markedet på gældende tidspunkt.

   

  Trods flere kurser og workshops er tilfredsheden med Meebook ikke stor. Overordnet set oplever lærerne, at der foretages alt for mange klik samtidig med, at systemet virker meget uoverskueligt.

   

  I 2018 nedsatte Område-MED en arbejdsgruppe, som udarbejdede en tilfredshedsundersøgelse blandt alle lærerne. Resultatet var en signifikant utilfredshed, og der var mange ønsker om at få en læringsplatform, der var bedre integreret med Office 365.

   

  Firmaet EasyIQ blev indkaldt for at demonstrere, hvorledes deres Skoleportal løste opgaven. Der var stor tilfredshed med systemet, som vil lette hverdagen for lærerne.

   

  Både Meebook og EasyIQs systemer har udstilling af ugeplaner, forløb og elevplaner via widget i Aula.

   

  Arbejdsgruppen har i forlængelse af ovenstående enstemmigt anbefalet skift fra platformen Meebook til EasyIQ.

   

  Forvaltningen har efter indstillingen fra arbejdsgruppen undersøgt hvorvidt skift fra Meebook til EasyIQ kunne rummes inden for eksisterende bevillinger. Priserne er udregnet på baggrund af et samlet elevtal på 1.860 elever.

   

  Meebook

  Prisen på Meebook består af en udgift på 3,98 kr. pr. elev pr. måned samt 2,50 kr. pr. elev pr. år for Aula-widgets. En samlet pris er således på 93.483,60 kr., hvilket svarer til en pris pr. elev pr. år på 50,26 kr.

   

  EasyIQ

  Prisen på EasyIQ’s løsning er et særligt tilbud, da Børn & Lærings Office 365 udbydes hos dem. Tilbuddet lyder på 100.000 kr. årligt, hvilket giver en pris pr. elev pr. år på 53,76 kr.

   

  Prisforskel

  Idet prisforskellen er så lille (3,50 kr. pr. elev pr. år), har forvaltningen i juli 2019 opsagt aftalen med Meebook for i stedet indkøbe EasyIQs Skoleportal, som har en bedre funktionalitet og workflow i forhold til kommunens behov. Forvaltningen har dermed fulgt anbefalingen fra arbejdsgruppen. Afhængigt af periodelængde for overlap mellem de to systemer, kan der være en meromkostning i 2019 på mellem 8.000 og 25.000 kr. En evt. meromkostning afholdes inden for eksisterende bevilling.

   

  Forhandlinger om indkøb af EasyIQ er igangværende, så implementeringsdato kendes pt. ikke.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da Skole-IT vil kunne afholde udgifterne inden for den afsatte budgetramme.

 • 214. Dialogmøde med skolerne - program

  Resume

  BUL skal beslutte overordnet programpunkter til lille dialogmøde den 25. sep

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. fastsætte punkter til dialogmøde med skoleledere og skolebestyrelsesformænd den 25. september

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Udvalget ønsker ud over de foreslåede emner, at der drøftes

   

  - Hvordan fastholdes eleverne i den stevnske folkeskole?

   

  Rækkefølgen er:

   

  - Fastholdelse

  - Elevtrivsel

  - Styringsramme

  Sagsfremstilling

  BUL besluttede på møde 11. juni, sag 198, at lille dialogmøde med folkeskolerne afholdes 25. sep. Til lille dialogmøde invitere de tre skoleledere og de tre skolebestyrelsesformænd.

   

  Center for børn, unge og læring foreslår følgende temaer på dagsorden

   

  • Elevtrivsel. Hvordan kan forældre, skole og kommunen arbejde for at øge elevernes trivsel
  • Styringsrammer for forældrebestyrelser. Er der ønske om ændring til sammensætning, valgperioder eller andet
 • 215. Politisk mødeplan/mødekalender 2020 - stående udvalg

  application/pdf icon udkast_pr_5._august_2019_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2020 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til SSU, AET, BUL og PMT, at

   

  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2020 for eget udvalg.

  Social og Sundhed, 19. august 2019, pkt. 184:

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Mødedatoerne tiltrædes, og møderne afholdes fra kl. 15-18.

   

  Møderne i januar, juni, september og den 30. november afholdes dog fra kl. 9-12.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2019, pkt. 224:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Mødedatoerne tiltrædes dog flyttes mødet den 16. april 2020 til den 12. april 2020. Møderne afholdes kl 15.00 - 18.00

   

  Plan, Miljø og Teknik, 20. august 2019, pkt. 340:

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (R)

   

  Mødedatoerne tiltrædes og møderne afholdes kl 15-18.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Mødedatoerne tiltrædes, og møderne afholdes fra 15-18.

   

  Mødet i januar afholdes kun, hvis der er uopsættelige punkter.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 23. maj 2019 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2020, efter bl.a disse principper:

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 7, 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdage.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

 • 216. Udsatte børn og unge - gennemgang af case

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Casen blev gennemgået.

   

 • 217. Diverse orienteringer - BUL den 20. august 2019 (Lukket)

 • 218. Underskriftsark (Lukket)