Du er her

Kystbeskyttelse

Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse på din ejendom.

Nedbrudte kystbeskyttelsesanlæg må ikke genopbygges eller ændres uden en tilladelse fra Stevns Kommune.

Du har ret og pligt til at vedligeholde eksisterende kystbeskyttelsesanlæg i god og forsvarlig stand i overensstemmelse med den givne tilladelse.

Du må ikke foretage terrænændringer på stranden uden tilladelse fra Kystdirektoratet.

Værd at vide om kystbeskyttelse

Fold alle ud
 • Hvad skal jeg søge om tilladelse til?

  Der skal som udgangspunkt altid søges om tilladelse til kystbeskyttelse. Helt konkret skal der søges om tilladelse i følgende situationer:

  • Ved nyanlæg af kystbeskyttelse.
  • Ved udvidelse af eksisterende kystbeskyttelse.
  • Ved genoprettelse af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås genopførelse af kystbeskyttelse, som pga. manglende vedligeholdelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
  • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås, at anlægget ændres med hensyn til opbygning, materialevalg eller dimension.
  • Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelse anlagt før år 1969, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.
 • Hvad må jeg uden tilladelse?

  Du skal ikke søge tilladelse til almindelig vedligeholdelse af lovligt opført kystbeskyttelse. Du har faktisk ret og pligt til at vedligeholde dit kystbeskyttelsesanlæg i god og forsvarlig stand i overensstemmelse med den givne tilladelse.

  F.eks. er det tilladt at supplere en godkendt høfde med nye sten, hvis nogle af stenene i høfden er sandgået.

 • Vejledning om kystbeskyttelse

  Kystdirektoratet har udarbejdet en digital folder om forskellige typer af kystbeskyttelse

  Folder med Vejledning om kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet.

 • Hvilke områder er udsatte?

  Stevns kommune har fået udarbejdet en inspektionsrapport for at belyse tilstanden af vores kystlinje, og for at undersøge hvilke strækninger, der er udsatte i forhold til erosion (nedbrydning) og oversvømmelser ved stormflod.

  Stevns Helhedskystplan Inspektionsrapport

  Klimatilpasning på et kort

 • Hvordan finansierer jeg kystbeskyttelse?

  Som grundejer skal du som udgangspunkt selv betale for kystbeskyttelse på din egen ejendom.

  En løsning kan være, at flere grundejere går sammen, da I så er flere om at dække udgifterne, og på den måde kan flere idéer også komme frem. Vi kan tilbyde at være tovholder i et projekt, men om kommunen kan være med til at dække omkostningerne afhænger af de værdier, der beskyttes ved anlægget.

  Du kan selvfølgelig også vælge at gennemføre beskyttelse af din kyststrækning selv. Find ansøgningsskema og vejledning øverst på siden.

 • Hvordan søger jeg?

  Du skal udfylde et ansøgningsskema (se øverst på siden), når du skal søge om tilladelse til at etablere eller ændre kystbeskyttelse. Du kan også ansøge om lovliggørelse af et allerede udført anlæg, ved at udfylde samme ansøgningsskema.

  Hvis kystbeskyttelsen strækker sig over flere matrikler, skal du sende samtykkeerklæringer fra alle berørte grundejere. Send ansøgningen til:

  Stevns Kommune
  Postboks 83
  4660 Store Heddinge
  tekmil@stevns.dk

  Læs vejledningen før du søger

  Vi betragter først en ansøgning som modtaget, når vi har fået alle nødvendige oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du læser vejledningen til ansøgningsskemaet (pdf) og udfylder skemaet udførligt.

 • Hvordan behandler I min ansøgning?

  Vi starter sagsbehandlingen med at vurdere projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelsesloven, når vi har modtaget din fuldt oplyste ansøgning.

  Det er en forudsætning for en tilladelse, at der er behov for beskyttelse mod erosion/nedbrydning eller oversvømmelse. 

  En risiko i forbindelse med en oversvømmelse eller erosion er til stede, når der er sandsynlighed for en negativ hændelse med potentielt negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

  Vi ser derfor på, om den ansøgte kystbeskyttelse kan medvirke til at reducere risikoen samtidig med, at vi tager hensyn til de øvrige punkter i kystbeskyttelsesloven.

 • Terrænændringer på stranden

  Det er ikke tilladt at ændre på terrænet på kysten uden tilladelse fra Kystdirektoratet.

  Følgende er f.eks. ikke tilladt:

  • Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
  • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri

  Velkommen til kystdirektoratet - statens kystenhed i Danmark.

 • Hvor kan jeg klage?

  Du kan klage over en afgørelse, vi har truffet hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 • Rødvig Veststrand

  Der har længe været et stort ønske om at få en bedre og større Veststrand i Rødvig. En strand med knap så meget tang og en strand med en forbedret kystbeskyttelses, der ikke hindrer adgangen langs stranden.

  Skitseprojekt

  Rambøll har for Stevns Kommune udarbejdet et skitseprojekt for et samlet kystbeskyttelsesprojekt, som dels vil sikre kysten mod erosion, dels danne en bredere sandstrand og dels mindske ophobningen af tang og fedtemøg på stranden. 
  Rambøll anbefaler en løsning med sandfodring med 115.000 m3 sand suppleret med en stor høfde. Rambølls forslag vil give en lang forstrand, som vil reducere bølgehøjderne og det bølgeopløb, som vil nå foden af kystskrænten i stormsituationer. Rambølls forslag er designet til at beskytte mod en 50-års stormflodshændelse. 

  Rambølls anlægsoverslag lyder på 10,6 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. i årlig drift til supplerende sandfodringer.

  Rambøll Skitseprojekt med anlægsoverslag (pdf)

  Borgerdialog 

  Stevns Kommune vil i løbet af efteråret/vinteren 2019 starte en borgerdialog op om et fælles kystbeskyttelsesprojekt for Rødvig Veststrand. Borgerdialogen vil have afsæt i Rambølls rapporter, og vil udover de tekniske løsninger og muligheder, også have fokus på bidragsfordeling og vilje til at betale for et fælles kystbeskyttelsesprojekt. 

  Sagsgangen i fælles kystbeskyttelsesprojekter er meget lang, og derfor vil projektet tidligst kunne gennemføres i slutningen af 2020 eller i løbet af 2021.

  Rapporter

  Rambøll: Skitseprojekt april 2019 (pdf)
  Rambøll: Forundersøgelse maj 2019 (pdf)
  Niras: Belysning af behov for kystbeskyttelsen oktober 2018 (pdf)
  DHI: Rapport fra 2015 med 6 idéforslag til forbedring af stranden (pdf)

Sidst opdateret

15.10.2019