Referat

 • 1. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 25. februar 2020.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

 • 2. Økonomisk overblik - februar 2020

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._februar_2020_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2020:

  • Lokaletilskud til fritidsforeninger kr. 29.627,38
  • Aktivitetstilskud kr. 1.409.000
  • Løntilskud til aftenskolerne kr. 1.298,58
  • Lokaletilskud til aftenskolerne kr. -62.816,37
  • Uddannelsespuljen kr. 206.000
  • Udviklingspuljen kr. 46.658,16

   

  Totalt set er der kr. 1.377.109,59 til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 3. Lokaletilskud 2020 - AIK 65 Strøby Gymnastik

  application/pdf icon dagsordenspunkt_lokaletilskudsoensker_godkendte_folkeoplysende_foreninger_2020_behandlet_paa_moedet_12._december_2019_kl._1700_moedelokale_2_i_fo_0.pdfapplication/pdf icon aik_65_stroeby_gymnastik_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2019 blev de godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskudsønsker for 2020 behandlet, herunder AIK 65 Strøby Gymnastik forenings ansøgning.

   

  I sagsfremstillingen fremgår alene AIK 65 Strøby Gymnastiks ansøgning om lokaletilskud til udvidelse af aktivitetstimer ved eksisterende lejemål, hvorfor deres ansøgning vedr. eksisterende aktivitetstimer ved eksisterende lejemål ikke er blevet behandlet.

   

  Ifølge Folkeoplysningslovens kapitel 7, kan foreninger ikke udelukkes for tilskud til haller og lokaler, som de før er blevet godkendt lokaletilskud til, hvorfor AIK 65 Strøby Gymnastik yderligere modtager kr. 10.640,00 i aconto lokaletilskud for 2020 (76% af vedlagte ansøgning).

   

  AIK 65 Strøby Gymnastik modtager i 2020 kr. 22.040,00 i aconto lokaletilskud.

  (De kr. 22.040,00 fremgår i beregningen af økonomisk overblik)

  Økonomi

  Lokaletilskud 2020 - Godkendt folkeoplysende foreninger.

 • 4. Ekstraordinært lokaletilskud - Strøby Skytteforening

  application/pdf icon stroeby_skytteforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Strøby Skytteforening har igennem det sidste års tid renoveret deres skydebaner, og foreningen mangler nu kun, at opføre et boksrum til våbenopbevaring, for at deres medlemmer på lovligvis kan have deres våben opbevaret i foreningen.

  Strøby Skytteforening har på nuværende brugt kr. 350.000 på renoveringen af skydebaner, og kassen er nu ved at være tom, hvorfor foreningen ansøger om tilskud til indkøb af en sikret boksdør og et alarmanlæg. Strøby Skytteforening står selv for opførelse af rummet samt indkøb af de øvrige materialer.

  Foreningen har indhentet følgende tilbud (se vedlagte bilag):

  • Alarmanlæg fra Actas på kr. 26.671,00 ekskl. moms.
  • Sikret boksdør på kr. 18.000,00 ekskl. moms.

   

  Strøby Skytteforening søger om et ekstraordinært lokaletilskud på i alt kr. 44.671,00.

  (Foreningen modtager kr. 9.817,50 i aconto lokaletilskud for 2020)

   

   

  Økonomi

  Lokaletilskud 2020 - Godkendt folkeoplysende foreninger.

 • 5. Ekstraordinært lokaletilskud - Hellested Idrætsforening

  application/pdf icon hellested_idraetsforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

   

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Hellested Idrætsforening opstartede deres egen billardklub for fem år siden med henblik på at udvide foreningens aktivitetstilbud.

   

  Foreningens klubhus og billardbord er blevet anvendt flere gange ugentlig året rundt af mange medlemmer, og efter fem år trænger billardklædet til at blive udskiftet, så Hellested Idrætsforening forsat kan opretholde deres billardaktivitet.

   

  Hellested Idrætsforening har indhentet et tilbud på et nyt billardklæde (se vedlagte bilag), og søger om et ekstraordinært lokaletilskud på i alt kr. 4.250,00.
   

  (Foreningen modtager kr. 52.221,88 i aconto lokaletilskud for 2020)

  Økonomi

  Lokaletilskud 2020 - Godkendt folkeoplysende foreninger.

   

 • 6. Aktivitetstilskud for 2020

  application/pdf icon aktivitetstilskud_2020_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_aktivitetstilskud_0.pdfapplication/pdf icon ansoegninger_der_ikke_opfylder_kravet_om_10_procent_0.pdfapplication/pdf icon roedvig_gymnastik_og_idraetsforenings_brev_til_fou_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. jf. tidligere praksis imødekommes følgende ansøgninger alene med grundtilskuddet, da 10% af foreningens samlede antal aktive medlemmer (her medtages også udenbys medlemmer) ikke er under 26 år:
   Himlingøje Gymnastikforening, Hårlev Ældrebadminton, Stevns Billardklub, Vallø Golfklub og Valløbåden.
  2. foreningernes ansøgninger imødekommes med undtagelse af punkt 1 i nærværende indstilling.
  3. restpuljen på i alt kr. 14.780,54 tilbageholdes til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger, der måtte komme i løbet af 2020.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget ansøgninger om aktivitetstilskud 2020.

  For at komme i betragtning skal foreningerne opfylde visse krav. Der skal minimum være 10% aktive medlemmer under 25 år, og aktivitetstilskuddet kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.

   

  Det fremgår af vedlagte bilag, at følgende foreninger ikke er berettiget til tilskud i 2020, da de ikke opfylder kravet om 10% aktive medlemmer under 25 år:

  • Himlingøje Gymnastikforening
  • Hårlev Ældrebadminton
  • Stevns Billardklub
  • Vallø Golfklub
  • Valløbåden

   

  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ansøgninger:  

  • Hårlev Ældrebadminton er første gangs ansøgere.
  • Rødvig Gymnastik og Idrætsforening har fremsendt brev omkring den nuværende tilskudsordning (se vedlagte bilag).

  Økonomi

  Der er afsat kr. 1.409.000 i budgettet til aktivitetstilskud for 2020.

 • 7. Uddannelsespuljen - SHS Stevns

  application/pdf icon shs_stevns_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 2.450,00.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  SHS - Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Dansk Svømmeunions Instruktøruddannelse.

   

  Kurset har til formål at give nye instruktører fundamentet for at blive gode undervisere. På kurset modtager de redskaber, viden og sparring, som gør kursisterne i stand til at skabe en motiverende og lærerig undervisning. Herunder:

  • lære at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere en god svømmeundervisning
  • få viden og redskaber, der skaber et trygt læringsmiljø
  • blive klædt fagligt på, så den enkelte svømmers færdigheder udvikles

  Kurset indeholder læring om pædagogik, kommunikation og formidling gennem:

  • planlægning, igangsættelse og evaluering af lektioner og komplette undervisningsforløb
  • læring om forudsætninger og motivation hos svømmerne
  • læring om kroppen i vand og grundfærdigheder
  • læring om at undervise børn og voksne i alle fire stilarter med fokus på udviklingen fra grundfærdigheder til stilart
  • læring om og analyse af de fire stilarter

  Nytteværdi: For SHS-Stevns er det vigtigt kontinuerligt at uddanne trænere, instruktører og hjælpeinstruktører for at kunne opretholde en tidssvarende og velkvalificeret undervisning. SHS- Stevns ønsker, at medlemmerne får bedst mulig undervisning på et højt fagligt niveau.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 3.500,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 8. Uddannelsespuljen - Hellested Idrætsforening

  application/pdf icon hellested_idraetsforening_1.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 9.345,00.

   

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Hellested Idrætsforening v. fodboldafdelingen søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DBU’s B1-Træneruddannelse.

   

  Uddannelsen har til formål at give tre af foreningens frivillige trænere i ungdom-og seniorafdelingen en træneruddannelse, der udruster dem med en række værktøjer, teori og inspiration til at håndtere deres trænerrolle.

  B1-Træneruddannelse forbereder kursisten på de mange udfordringer, trænere møder som ansvarlige for et fodboldhold. Kurset introducerer basisværktøjer til opbygning af træningsmoduler, ledelse og gennemførelse af den daglige træning, herunder:

  • opbygning af effektive træningsmoduler
  • konkrete værktøjer til at lave de rigtige øvelser
  • kendskab til børns og unges udvikling
  • gennem udøvelse af tekniske detaljer at opnå størst mulig kompetence til instruktionen af spillerne
  • undervisning i de fysiske krav til fodboldspillet
  • kendskab til egen og andres trænerprofil

  Kurset har en samlet varighed på fire dage. Kurset udbydes over 2 x lør./søn. kl. 8 - 18 alle dage.
  En del af kurset afvikles som e-learning.

  Nytteværdi: Ved at uddanne Hellested Idrætsforenings trænere ruster foreningen dem, så de kan være med til at skabe et godt socialt og fagligt indhold. Målet er, at Hellested Idrætsforenings medlemmer oplever et positivt fodboldmiljø med tydelige og dygtige ledere, så indsatsen afspejler sig i spillernes udvikling, både personlig og sportsligt, i håbet om at fastholde dem som en aktiv del af klubbens miljø og foreningsliv.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 13.350,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 9. Uddannelsespuljen - Stevns Floorball Klub

  application/pdf icon stevns_floorball_klub_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 3.850,00.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Floorball Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Floorball Danmarks 1-2-Træneruddannelse.

  1-2-Træner er et begyndertrænerkursus, som gør deltagerne i stand til at kunne organisere, igangsætte og korrigere udvalgte floorballøvelser.

  Som ny træner vil deltagerne på 1-2-Trænerkurset blive klædt på til at træde ind i trænerrollen før, under og efter træning.

  Kurset er tilrettelagt som et dynamisk, aktivt kursus, og det meste er henlagt til undervisning i hal. 

  Kurset tager otte timer og er delt op i to moduler:

  • Modul 1 gør deltagerne i stand til at forholde sig til deres nye rolle som trænere. Derudover giver den deltagerne input til at skabe sjov og udfordrende træning.
  • Modul 2 har fokus på selve spillet. Her får deltagerne inspiration til konkrete øvelser. De får også indsigt i øvelsernes indhold og træningens optimale sammensætning.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 5.500,00.

  (Stevns Floorball Klub har deltaget med 11 personer i ovenstående kursus)

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 10. Uddannelsespuljen - Stevns Tri Klub

  application/pdf icon stevns_tri_klub_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 1.680,00.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Tri Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til uddannelse af livreddere til deres svømmetider i 2020.

  Foreningen har i alt seks livreddere der skal uddannes. Livredderuddannelsen udbydes af SHS - Stevns til kr. 400,00 pr. deltager.

   

  Kurset har til formål at uddanne livreddere, som skal stå på bassinkanten, når klubben har klubsvømning.
  Det er et krav, at foreningen har en livredder på bassinkanten til alle svømmetimer, samt et krav at denne livredder har bestået livredderprøven.

  På baggrund af ovenstående er Stevns Tri Klub derfor nødsaget til at uddanne seks livreddere for at dække foreningens fire svømmetider om ugen.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 2.400,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 11. Uddannelsespuljen - Klintekongen Gruppe DDS

  application/pdf icon klintekonge_gruppe_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 17.248,00.

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Klintekongen Gruppe DDS ansøger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

   

  • 10 x Førstehjælpskurser - fornyelse á kr. 800,00
  • 4 x Påskekursus á kr. 710,00
  • 3 x Puf kursus DDS á kr. 950,00
  • 2 x Plan Start á kr. 1.400,00
  • 2 x Plan 1-2 á kr. 1.400,00
  • 1 x Plus á kr. 1.500,00
  • 1 x Forkursus gilwell á kr. 2.800,00
  • 1 x DDS Weekendkursus á 1.050,00

  Klintekongen Gruppe DDS fokuserer meget på udvikling af deres medlemmer (herunder nuværende og kommende ledere) både socialt og personligt. Til det formål har Det Danske Spejderkorps (DDS) udviklet en række kurser, som foreningen har haft stor glæde af, dette ønsker de naturligvis at fortsætte.

   

  Det drejer sig om både weekend- og dagskurser for nuværende og nytilkomne ledere samt kurserne Puf, Plan og Puls, som er målrettet udviklingen af nye ledere blandt børn og unge.
  Hertil kommer kurser af mere administrativ karakter i forhold til Det Danske Spejderkorps medlems- og økonomistyringsprogram "Medlemsservice" til henholdsvis gruppeleder, formand og kasserer.

   

  Klintekongen Gruppe har gennem de sidste år oparbejdet en stor ekspertise indenfor klatring, især træklatring, hvor de i dag tilbyder oplevelser og undervisning til andre foreninger og institutioner i kommunen. Foreningen ønsker at holde deres dedikerede instruktører på forkant med udvikling især indenfor sikkerhed ved klatring, og samtidig give nye muligheden for at blive instruktører.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 24.640,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 12. Forenings godkendelse - LimeLight BoardSport Club

  application/pdf icon vedtaegter_limelight_club_0.pdfapplication/pdf icon limelight_club_stiftende_generalforsamling_referat.pdf_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.

   

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  LimeLight BoardSport Club søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening.

   

  Foreningen blev stiftet den 11. november 2019 og har hjemsted i Rødvig, Stevns Kommune.

   

  LimeLight BoardSport Clubs formål er at fremme Windsurfing, Surfing, SUP, Foiling, Kite & BoardSport som helhed og integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde.
  Klubben vil arrangere kapsejladser såvel som ture, foredrag, undervisning og andre arrangementer, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, vil de fremme og styrke vandsportsmiljøet lokalt såvel som i Danmark.

   

  Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og Køge Bugt Kredsen, og er undergivet disse vedtægter og bestemmelser.

 • 13. Diverse orienteringer - FOU den 25. februar

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.
  4. orientering tages til efterretning.

   

   

   

  Beslutning

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Strøby Egede Danseforening har på generalforsamling den 19. januar 2020 opløst foreningen.
  4. Følgende forening har ændret bestyrelse:
  • AIK 65 Strøby Gymnastik